MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA DEMOKRATİK HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR.
MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA DEMOKRATİK HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR.

Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna
 

Resmî gazetede 1 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”’in bazı maddelerine karşı açtığımız idari davada Danıştay 10. Dairesi dört madde için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Daha önce de bildirdiğimiz üzere, mesleğimizin hak ve yetkilerinin tırpanlanmasına, kanuna aykırı olarak değiştirilmesine, keyfi uygulamaların yapılmasına karşı demokratik hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz

Bu çerçevede 1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in çeşitli maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık.

Yönetmelikte itiraz ettiğimiz konulardan bir tanesi düzenlemelerin normlar hiyerarşisine uygun olmadığı yönündeydi. "Normlar hiyerarşisine göre kanundan sonra gelen yönetmelik, genelge, tebliğ, talimat gibi düzenlemelerin ancak kanunda verilmiş olan hakkın kullanılmasının açıklanması ile ilgili olacağı, bu metinlerde kanun ile verilmiş olan hakkı genişletici veya daraltıcı mahiyette hükümlere yer verilemeyeceği hukukun genel ilkelerindendir."

Açtığımız davada bu temel hukuk ilkelerine vurgu yapan Danıştay 10. dairesi itiraz ettiğimiz maddelerden;

8. maddeyle değiştirilen, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesinin 12. Fıkrasındaki,Bu madde kapsamında veteriner tıbbi ürün üretim yerlerine izin verilmesi ile ilgili diğer hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirlenir.”

10. madde ile değiştirilen, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 40. maddesinin 7 fıkrasındaki " Bu madde kapsamında veteriner ecza deposuna izin verilmesi ve depolama faaliyetleri ile ilgili diğer hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirlenir.”

20. madde ile değiştirilen, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 79 maddesinin 1. fıkrasının (J) bendindeki "GMP denetimlerine dair diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirlenir." maddelerinin yürütmesi durdurmuştur.

Diğer itiraz ettiğimiz nokta ise suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiği yönündeydi.  Nitekim Anayasa'nın 38. maddesinin ilk fıkrasında, "Kimse, kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz"; üçüncü fıkrasında da, "Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur." kişilerin yasak fiilleri ve uygulanacak yaptırımları önceden bilmeleri gerektiği düşüncesine dayanan bu ilkeyle, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amaçlanmıştır.  Bu ilkelerden hareketle özet olarak; kanunda tanımlanmayan cezaların alt mevzuatlarla kanunilik ilkesine aykırı olarak düzenlenemeyeceği hükmüne varılmıştır.

Bu hükme uygun olarak, 21. maddesiyle değiştirilen Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 80. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendindeki "Veteriner tıbbi ürünleri ile ilgili Bakanlıkça istenen kayıtları tutmayanlarla ilgili olarak Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen cezai işlemler uygulanır. Aynı uygunsuzluğun bir yıl içerisinde iki defa tekrar etmesi halinde Bakanlıktan izinli perakende satış yerlerinin faaliyetleri bir ay süreyle durdurulur, ruhsatları/izinleri askıya alınır, ürün satmaları engellenir, ürünler yediemine alınır. Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda ruhsatları/izinleri iptal edilir ve bir yıl boyunca yeni ruhsat/izin verilmez. Ürünler satın alındığı pazarlama izin sahibi ya da ecza deposuna veya bir başka perakende satış yerine Bakanlık izni ile deviredilir, altı ay içerisinde iade edilmeyen ve devredilmeyen ürünler masrafı sahibine ait olmak üzere imha edilir. Eczaneler hakkında Sağlık Bakanlığı bilgilendirilir" maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Bu kararla kanuna aykırı olarak ceza uygulanıp ruhsatların iptaline neden olabilecek düzenlemenin önüne geçilmiştir.

Meslek odamız, mesleğimiz, toplum sağlığı, hayvancılığımız ile çevreye ilişkin yapılan haksız düzenlemelere karşı anayasal hak olan demokratik hukuk hakkını kullanmaya devam edecektir.

Saygılarımızla.

İVHO Yönetim Kurulu

 

 

 

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter