BİR YETKİMİZİN DAHA TIRPANLANMASINA İZİN VERMEYELİM.
BİR YETKİMİZİN DAHA TIRPANLANMASINA İZİN VERMEYELİM.

http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=1496&Liste=Mevzuat

 

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından;

 

DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

 

MADDE 1- 13.12.2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde “…olan veteriner hekimi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yalnız sucul ve yarı sucul hayvanların bulunduğu kuruluşlarda su ürünleri veya balıkçılık teknolojisi mühendislerini,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hayvanların nakillerine ilişkin ulusal mevzuatta belirtilen esaslara ek olarak, il dışı nakillerde hayvanların sağlık, üretim, yetiştirme ve benzeri gibi bilgilerini içeren sorumlu yönetici tarafından, yalnız sucul ve yarı sucul hayvanların bulunduğu kuruluşlarda ise veteriner hekim tarafından düzenlenmiş belgeyle, il veya ilçe müdürlüğüne başvurularak buradan alınmış veteriner sağlık raporu, il içi nakillerde ise Bakanlıkça verilen çalışma izninin bir sureti ile hayvanların nakilleri yapılır.”

MADDE 3- Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci ve üçüncü alt bentlerindeki “sorumlu yönetici” ifadeleri “veteriner hekim” olarak değiştirilmiştir. Üçüncü fıkrasının (a) bendi ikinci alt bendindeki “sorumlu yönetici veya onun görevlendirdiği bir” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 4- Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üretici, tedarikçi ve araştırmaya yetkili kuruluşlarda hayvan refahı birimi, hayvanların refahı ve bakımından sorumlu, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri veya veteriner sağlık teknisyeni unvanına sahip bir kişi dahil olmak üzere en az üç kişiden, kullanıcı kuruluşlarda ise kuruluşta görevli veteriner hekim ve bir yerel etik kurul üyesi olmak üzere en az 3 kişiden oluşur. Yalnız sucul ve yarı sucul hayvanların bulunduğu kullanıcı kuruluşlarda ise hayvan refahı biriminde en az bir üyenin su ürünleri mühendisi veya balıkçılık teknoloji mühendisi olması zorunludur. Hayvan refahı birimi, sorumlu yönetici ve kurumdaki veteriner hekimden bilgi temin edebilir.”

“(4) Küçük üretici, tedarikçi ve araştırmaya yetkili kuruluşlarda hayvan refahı birimi; bir veteriner hekim ve hayvan bakımından sorumlu bir personel dahil olmak üzere en az iki kişiden oluşur.”

MADDE 5- Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruluş sorumlu yöneticisi olan veteriner hekim, su ürünleri mühendisleri veya balıkçılık teknolojisi mühendisleri ile kuruluşta çalışacak olan diğer veteriner hekimlerin bulundukları meslek odalarından almış oldukları belgeye istinaden noterden yapılan sözleşmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak devlet memuru ve işçi statüsündeki personel için ise görevlendirme yazısının ve bu personelin diplomasının il/ilçe müdürlüğü yöneticileri tarafından onaylı suretleri,”

MADDE 6- Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-15 eklenmiştir.

“Prosedürler

MADDE 19‒ (1) Prosedürler Bakanlıktan izinli kullanıcı kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Bilimsel bir gerekçeyle kullanıcı kuruluş dışında gerçekleştirilmek istenen prosedürler için il müdürlüklerinden önceden izin alınması zorunludur. Kurum ve kuruluşlarda görevli araştırmacıların gerçekleştirmek istediği prosedürler için proje yürütücüsü tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Ek-15’ te yer alan Proje Bazlı İzin Talep Formu ve kurum resmi yazısıyla, herhangi bir kurum ve kuruluşta görevli olmayan araştırmacıların gerçekleştirmek istediği prosedürler için ise proje yürütücüsü tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Proje Bazlı İzin Talep Formu ve bir dilekçeyle il müdürlüğüne müracaat edilir. İl müdürlüğü gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir ve projenin uygulanacağı yerde hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahına uygunluğu için inceleme yapabilir. İzin proje çerçevesinde gerçekleştirilecek prosedürler için verilir ve proje süresince geçerlidir. Proje yürütücüsünün talebi halinde il müdürlüğünce proje için ek süre verilebilir.

(2) Bakanlık prosedürlerde kullanılan hayvanların korunmasına veya prosedürlerde kullanımının kontrolü ve sınırlandırılmasına ilişkin ek önlemler alabilir.

(3) Prosedürün birden fazla ili kapsaması durumunda, proje yürütücüsü bir ili prosedürün merkezi olarak belirler ve başvurusunu bu il müdürlüğüne yapar. Prosedürün merkezi olarak belirlenen il müdürlüğü kendisine ulaşan bilgi ve belgeleri inceler, uygun görülen başvurular için prosedürün yapılacağı diğer il müdürlüklerinin de uygun görüşü alınması kaydıyla birden fazla ili kapsayan prosedürler için de izin verir.

MADDE 7- Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sorumlu yönetici” ibaresi “veteriner hekim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Sorumlu yönetici veya” ibaresi metinden çıkarılmış ayrıca birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

 “e) Öldürülmesine karar verilen hayvanlar için öldürülme nedeni, biliniyorsa doğum tarihi, yaşı, türü, sayısı, kimin tarafından ve kimin gözetiminde öldürme işleminin yapıldığına dair bilgiler tutanakla tespit edilerek ilgililer tarafından imzalanır. Tutanakta bireysel kimliklendirme mecburiyeti bulunan hayvanlar için bireysel kimlik bilgileri ayrı ayrı yazılır.”

MADDE 9- Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sorumlu yöneticiler” ibaresi “kuruluştaki veteriner hekimin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Yönetmeliğin 33 uncu maddesi ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan “sorumlu yönetici” ibaresi “veteriner hekim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Proje bazlı verilen izinlerle ilgili bir önceki yılda prosedürlerde kullanılan hayvanlar, sahiplendirilen ve çiftçilik sitemine iade edilen hayvanlarla ilgili istatistiki bilgiler,  izni veren yerel etik kurul tarafından Yönetmeliğin Ek-13’ üne uygun olarak işlenerek her yıl Ocak ayı içerisinde il müdürlüğüne teslim edilir.”

Yürürlük

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13– Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/12/2011

28141

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

3/4/2012

28253

2.  

 

 

3.  

 

 

 

Ek-15

PROJE BAZLI İZİN TALEP FORMU

1-Projenin adı:

2-Prosedürün izinli kuruluş dışında gerçekleştirilme talebiyle ilgili bilimsel gerekçe:

3-Proje araştırmacılarına ait bilgiler:

a) Proje Yürütücüsünün

Adı, soyadı ve unvanı:

Görev yaptığı birim:

İletişim adresi:

Telefon:

Elektronik posta:

b)Araştırmacı veya yardımcı araştırmacının

Adı, soyadı ve unvanı:

Görev yaptığı birim:

İletişim adresi:

Telefon:

Elektronik posta:

4-Proje materyali:

Hayvan Türü:

Hayvanın ırkı:

Yaşı:

Hayvan sayısı:

Araştırma gurubundaki hayvan sayısı:

Gözlem gurubundaki hayvan sayısı:

5- Araştırmanın yapılacağı yere ait bilgiler:

Adı:

İşletme kayıt numarası:

Adresi:

6- Proje süresince, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahından sorumlu olacak veteriner hekimin

Adı, soyadı ve unvanı:

Görev yeri veya çalıştığı birim *:

İletişim adresi:

Telefon:

Elektronik posta:

7- Proje başlangıç ve bitiş tarihi:

8-Teknik olmayan proje özeti:

 

 

 

Tarih:

Araştırmacının Adı ve soyadı

İmzası:

 

 

(*Serbest veteriner hekimle sözleşme yapılması halinde sözleşmenin bir sureti belgelere eklenir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli veteriner hekimlerde ise bu konuda görevli olduğuna dair yazının ibraz edilmesi zorunludur.)

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter