E-REÇETE UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMAMIZ
E-REÇETE UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMAMIZ

Değerli Meslektaşlarımız;

            Bilindiği üzere GTHB 2018 yılı başından itibaren e-reçete uygulamasına geçeceğini açıklamıştır. Meslek Odamız ve mesleki derneklerimiz sürecin başından beri müdahil olmuş ve çalışmalar yapmışlardır.

Konuya ilişkin ilk toplantı üyelerimiz ve dernek temsilcilerimizin katılımıyla Oda merkezinde gerçekleştirilmiş, uygulamanın içeriği bilinmemekle beraber bürokrasiyi arttırabileceğine yönelik görüş oluşturulmuştur. Daha sonra Meslek Odamızın da talebiyle Bakanlık 23 Mayıs 2017 tarihinde on Oda başkanının katılmasıyla toplantı düzenleyerek konuyu aktarmıştır. Meslektaşlarımızın çoğunun içeriğini bilmediği uygulama için Bakanlık yetkilileri davet edilerek 28 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da  bir toplantı daha yapılmıştır. Konunun önemi nedeniyle İVHO Yönetimi olarak Bakanlık yetkililerinden yeniden randevu alınmış, Meslek odamızın yöneticileri ve temsilcileri ile KHVHD ve KLİVET temsilcilerinin katıldığı bir heyet ile Ankara'ya gidilerek tekrar görüşme yapılmıştır. Yaklaşık beş saat süren görüşmede kaygılarımız dile getirilmiş, önerilerimiz sunulmuştur. Geçen süre içinde farklı bir gelişme olmaması nedeniyle Kadıköy İrtibat Büromuzda yoğun bir katılımla meslektaşlarımızın kaygıları dinlenmiş, konu bütün detaylarıyla ele alınmıştır. Alınan kararlar gereği bir komisyon oluşturulmuş, zaman geçirilmeden komisyon toplanarak kararlar gereği bir açıklama hazırlamıştır. Açıklama, konuya ilgi gösteren bazı meslek Odalarıyla  ve TVHB ile paylaşılmış bir kez daha görüşülmesi talep edilmiştir. TVHB ev sahipliğinde 18.12.2017 tarihinde beş Oda ve Bakanlık yetkilisinin katılımıyla kaygı ve görüşlerimiz tekrar dile getirilmiştir.  Bu güne kadar yapılan toplantılarda dile getirilen kaygılarımız konusunda bazı düzenlemeler olsa da  tamamı karşılanamamıştır.

            Reçete, "Veteriner hekim tarafından kullandığı ilaçları hekimin kimlik adres bilgileri ve diploma numarasını, kullanılmasını tavsiye edilen ürün veya terkipleri ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren ve satış yetkisine sahip kişiye hitaben yazılan tarihli ve imzalı belge" olarak tanımlanmaktadır. Ancak mevcut programda reçete tanımı içinde yer almayan, kişisel ticari bilgilerin paylaşılması, yazılımın getirdiği zorlamalar ile hekimlik inisiyatifini ortadan kaldıran, bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış  bazı ilaçların hekimlik inisiyatifine bağlı kullanımı durumunda hekimlik açısından haksız itham ve  cezai yaptırımlara yol açacak sakıncalar  içerdiğini düşünmekteyiz. Adı e-reçete olan bir yapı içerisinde bir mesleğin icrasına ilişkin tanımlamaların yer alması, istatistiki bilgilerin derlenmeye çalışılması esasen  reçete tanımına uygun değildir.

1.Yürürlükte olan mevzuata göre reçeteyi sadece klinik hizmeti vermeye yetkili olan Veteriner hekimler yazabilmektedir. Fakat e-reçete adı altındaki uygulama ile mevzuatta klinik hizmeti vermeye yetkilendirilmemiş Veteriner hekimlerin de reçete yazabilmesinin önü açılabilir. Bu durum ilaç satışları, kontrolleri ve izlenebilirlik açısından içinden çıkılmaz bir süreci getirebilir, bu uygulamanın asıl hedefi olan toplum sağlığını riske sokabilir.

2. E-reçete  bu haliyle  hukuksal alt yapısı olmadan mevzuata aykırı bir şekilde başlatılmış olacaktır. Oysa böylesine kapsamlı bir uygulamanın bir yönetmelikle çerçevesinin çizilmesi ve yürürlüğe girmeden önce yayınlanması uygulamanın başarısını arttıracaktır.

3. Program oluşturulmadan önce asıl muhatapları olan, başta Veteriner hekim odaları, mesleki sivil toplum örgütleri olmak  üzere uzmanların ve sahada çalışan serbest Veteriner hekimlerin görüşleri alınmamıştır. Uygulama başladıktan sonra yapılan toplantılarda Bakanlık yetkilileri görüşlerini aktarmışlardır.

4. Bu uygulama hasta sahibi Veteriner hekim arasındaki mesleki sır niteliği taşıyan bilgilerin,  kişisel bilgilerin,  3.şahıs ve kurumlar için ticari değer taşıyabilecek verilerin kötüye  kullanılması riskini taşımaktadır.

5. E-reçete uygulamasında yer alan tavsiye reçetesi kavramı, temel hekimlik kurallarına aykırıdır.Tavsiye reçetesi ile Veteriner hekim görmediği, muayene etmediği, gerekli teşhis metotlarından faydalanmadığı, sadece karşısındaki kişinin talebine göre reçete yazmaya ve ilaç vermeye zorlanmaktadır. Bu haliyle  uygulama iddia edildiğinin aksine,  ilaç takibi ve halk sağlığının korunması hedefine tamamen ters düşmektedir.

6. İnternet alt yapısının çevrim dışı olduğu bölgelerde E-reçete sisteminin kullanılmasını zorlaşacak, hekimlerin sonradan reçete yazması gibi aslında mevzuata uygun olmayan bir duruma düşmelerine neden olabilecektir.

7. Yukarda belirtilen sebeplerden dolayı yaratacağı karmaşa sebebiyle sistem, Veteriner hekimlerin ilaç bulundurma yetkilerinin ellerinden alınmasıyla sonuçlanacak süreci başlatabilir. Bu durum Veteriner hekimlerin hayvan sağlığı alanındaki denetimlerinin ortadan kalkması ve toplum sağlığı kaygılarını gündeme getirecektir.

8. Bu çapta geniş bir projenin uzun süren pilot bölge çalışması yapılmadan uygulamaya konulması, sahadan gelen geri dönüşlerin doğru değerlendirilmesinin önüne geçerek aslında uygulamanın başarısına da engel olacaktır.  

9.  Tüm dünyada Veteriner hekimler hastalarını tedavi ederken beşeri ilaçları kullanmaktadırlar. Oysa getirilmek istenen sistem ile Sağlık Bakanlığının kendi uygulamalarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle beşeri ilaçların kullanılmasını zorlaştırabilir. Bu durum e-reçeteye yazılabilecek ilaç miktarını sınırlandırarak hastanın tedaviye ulaşım hakkını, tanıyı koyan ve hastanın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan Veteriner hekimin mesleki yetkisini kısıtlayabilir. Bu müdahale kanunlarımıza da aykırı bir durum olup Ülkemizin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı olarak hayvan sağlığı ve refahına ilişkin uygulamaları sınırlamaktadır.

Diğer taraftan Ülke ekonomisi açısından bakıldığında Ülkemizde satılan Veteriner ilaçlarının beşeri ilaçlara göre oldukça pahalı olması fazladan büyük miktarda dövizin yurtdışına çıkmasına neden olacağı açıktır.

 10.Veteriner tıbbi ürün bulundurma ve satma ruhsatı olmadan eczanelerin e-reçete uygulaması ile Veteriner tıbbi ürünleri satabilmesi son derece sakıncalıdır. Veteriner tıbbi ürünleri satacak eczaneler ruhsat zorunluluğu getirilmeden e-reçete sistemine dahil edilmemelidir.

11. Sistemde oluşan kayıtların diğer tarafların da görmesi durumunda, hatalı hekimlik uygulaması iddialarıyla Veteriner hekimleri haksız hukuksal süreçlerle karşı karşıya bırakacaktır.

12. E-reçetede bilimsel araştırmalarda kullanılan ilaçların temini hususu düzenlenmediği için bilimsel araştırmalar zora girecektir.

            Sonuç olarak başta Veteriner hekimlik mesleğinin icrasını sınırlama, ilaçların Veteriner hekimlerin denetimi dışında kullanılmasına yol açma riskleri taşıması, teknik zorluklar nedeniyle sistemin sağlıklı şekilde çalışmayacağı, beklentinin aksine başta toplum sağlığı ve hayvan sağlığı olmak üzere önemli sorunlara yol açacağı konularında ciddi kaygılarımız bulunmaktadır. Meslek olarak toplum sağılığına ilişkin Bakanlığın tüm çabalarını desteklemekteyiz. Bu nedenlerle, Bakanlığın uygulamayı tekrar gözden geçirmesini, yeterli bir süre ertelemesini, Meslek Odalarıyla görüşmelerini sürdürmesini,  sahada görev yapan ve bu uygulama başladığı takdirde en önemli parçası olacak sekiz bine yakın serbest çalışan meslektaşımızı yanına almasını, uygulamanın hedefine uygun olarak büyük baş yoğunluğu olan bir kaç ilde pilot uygulama yapıldıktan sonra karar vermesini talep ediyoruz. Başta TVHB olmak üzere meslek odalarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve meslektaşlarımızın Veteriner hekimlik mesleğine sahip çıkmasını ve kamuoyunu bilinçlendirmesini dileriz . Saygılarımızla

 

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO)

Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği (KHVHD)

Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET)

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter