Haksız Rekabete Dur Dedik
Değerli meslektaşlarımız,

Uzun süredir aldığımız şikayetlerin önemli bir bölümünü oluşturan, meslek barışı ve birliğini bozan reklam sorununun üzerine İVHO Yönetimi olarak cesaretle gittik.

Bütünüyle sağlığın ticarileşmesine hizmet eden, haksız rekabeti körükleyen, etik ve deontolojik değerleri kemiren bu sorunun çözümü için çok büyük bir emek ve mesai harcadık.

Kanunlarla bize yüklenen sorumluluğu yerine getirirken sadece siz sahada çalışan üyelerimiz bize destek oldunuz.

Meslek odamızın çabası ve kararlılığı, sizlerin mesleki aidiyet ve deontoloji temelinde verdiğiniz samimi destekle, mevzuatımızın gereği olan reklam yasağına uyma konusunda %99 oranında başarı elde edilmiştir.

Siz meslektaşlarımızla birlikte mesleki dayanışmayı güçlendirerek kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu
Haysiyet Divanı Kararları
Değerli üyelerimiz,

Haysiyet divanımız yoğun bir mesai harcamakta gelen çok sayıda şikâyet üzerinde titizlikle çalışmaktadır. Gerek şikâyet sayısının artması gerekse pandemi nedeniyle kararların sonuçlandırılması bazen uzun sürmektedir.

Bir çoğumuzun bildiği karar alma sürecini tekrar özetlemek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır;

Odaya ulaşan bir şikâyet dilekçesi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür, sunulan bilgi ve belgelere göre gerek duyulursa şikâyet edilen üyeden 30 gün içinde iddialara ilişkin görüşü istenir veya işleme gerek olmadığı şikayetçiye bildirilir. İstenen görüşün odaya ulaşmasından sonra Oda Yönetim Kurulu şikâyeti ve üyenin cevabını inceler. Maddi bir delil olmayan dayanaksız şikayetler (hasta sahiplerinden gelenlerin çoğu bu niteliktedir) bu aşamada reddedilir ve karar iki tarafa da bildirilir. Şikâyet yeterli bilgi ve belgeler içeriyorsa dosya Oda Haysiyet divanına sevk edilir.

Haysiyet Divanı şikayetlerin kendisine ulaşması sırasına göre inceler ve karar verir. Karar ilgililere tebliğ edilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Yönetim Kurulu tarafından ilgililere karar tebliği yapılır, karar tebligatını alan veteriner hekim veya şikayetçi isterse Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanına 15 gün içinde itiraz edebilir (bu aşamada genellikle ceza alan veteriner hekimler veya ceza verilmemişse şikayetçiler yüksek haysiyet divanına itiraz etmektedirler). Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanı 56 Odadan gelen şikayetleri sıra numarasına göre değerlendirir, kararını yazılı olarak ilgili Veteriner Hekimler Odasına bildirir. Meslek odası gelen kararı ceza alan üyesine bildirir. Üyeler için oldukça önemli olan bu süreçlerin hassasiyetle yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bazen uzun bir zamanı kapsayabilmektedir.

Veteriner hekimlik mesleği etik ve deontolojik kurallara uygun olarak mevzuat çerçevesinde icra edildiğinde haksız rekabet, suç ve ceza tartışma konusu olmayacaktır. Ancak giderek gelişen hekimlik alanının ticari kaygılara, rekabete, mevzuattın suç saydığı durumlara karşı korunması gerektiği açıktır. Esasen bir üyemizin ceza alması en çok Oda Yönetimde görev alan bizleri üzmektedir. Bu nedenle başta reklam olmak üzere diğer suç sayılan fiillere birlikte karşı durarak, dayanışma içinde mesleğin icra edilmesi bizlerin ve mesleğimizin yararınadır. Memnuniyetle belirtmek isteriz ki İstanbul’da sayısı bini bulan muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesine rağmen reklam yasağına uyan meslektaşlarımızın oranı % 99 civarındadır. Bu büyük başarıda hepinizin mesleki duyarlılığı ve hekimliğine duyduğu saygı yatmaktadır. Yönetim Kurulu olarak gösterdiğiniz dayanışmaya teşekkür ederiz.

Diğer taraftan yaptığımız tüm uyarılara ve görüşmelere rağmen mevzuata aykırı davranan az sayıdaki veteriner hekime Haysiyet divanımız mevzuatta belirtilen cezaları vermiş, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanı bu cezaları onaylamıştır.

"TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 117 – (2) Kesinleşen her türlü disiplin cezası gerekçeleri ile birlikte Merkez Konseyi veya odanın bülten ve yayın organlarında yayınlanır." maddesine göre ilan edilmesi gereken kararlar aşağıdaki gibidir.

Yönetim olarak ceza yanlısı olmamakla beraber ısrarla haksız rekabete neden olan, mesleğe ve meslektaşına zarar verenlere karşı mevzuatı uygulamaktan geri durmayacağız.

Saygı ve sevgilerimizle

Gerekçe Ceza
Reklam yasağına uymama 7 adet yazılı ihtar
Reklam yasağına uymama Toplamda 15 günden 3 aya değişen 7 adet meslekten geçici men
Hastaya ilgi göstermemek veya özensiz davranmak 1 adet yazılı ihtar
Genel hekimlik kuralarına aykırı teşhis ve tedavi yapmak 1 adet para cezası
Genel hekimlik kuralarına aykırı teşhis ve tedavi yapmak 3 ay geçici men
Türkiye Sağlık Forumu
Türkiye Sağlık Forumu Gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ve sağlık alanında yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin tartışıldığı Türkiye Sağlık Forumu 5 Mart 2022 de Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya mesleğimizi temsilen Prof. Dr. Murat Arslan, Sevtap Kutbek, Melike Baysal, Hüseyin Dede ve Necati Bozkurt iki farklı masada katılarak görüşlerimizi dile getirmişlerdir.

Özellikle mesleğimizin sağlık sınıfı içinde tanımlanması, eğitim, istihdam, emek gücü planlaması, sağlıkta şiddet, özlük hakları, kurumsal yapının yeniden ele alınması, özerk bir Veteriner Hekimlik Teşkilatı'nın yeniden kurulması, yerel yönetimlerdeki görev ve yapılanma gibi bir çok konu rapora girmiştir.

Sonuç kitapçığında farklı başlıklar halinde yer alan görüşlerimizin, parti programlarında da yer alacağına, siyasiler ile diğer sağlık meslek mensuplarının mesleğimizin toplum sağlığı alanındaki önemini bilmelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Benzer çalışmalara kimden gelirse gelsin katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla;

Prof. Dr. Murat Arslan
Çalışma Grubu Adına
Beşeri İlaçların Veteriner Hekimlikte Kullanımına İlişkin Bilgilendirme
Bakanlığın Yeşil, Turuncu, Kırmızı, Mor ve Kontrole Tabi Reçete ile yazılan bazı ilaçların veteriner hekimlerin kullanımına açıldığı yönündeki yazısı ektedir. Görüşmelerin devam ettiği talep edilen başka ilaç varsa liste halinde gönderilmesi talep edilmiştir.

Meslek odası olarak, hekimliğin evrensel kuralları gereği veteriner hekimlerin hastası için etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış mevcut her ilacı, yararı tespit edilmiş etiket dışı kullanılan ilaçları ve bundan sonra ruhsatlandırılacak ilaçları kullanabileceğini düşünmekteyiz.

Bu nedenle daha önce de Bakanlığa bildirildiği gibi güncel Vademecum içeriğinin veteriner hekimlerin kullanımına açılması konusunda görüş bildirilecektir. Saygılarımızla;

İVHO Yönetim Kurulu
Zonooz Hastalık Tehlikesi
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokağa atılan kurban atıkları zonooz hastalık tehlikesi oluşturuyor.

Sokağa atılan kurban atıkları zonooz hastalık tehlikesi oluşturuyor. Konuya ilişkin demeçlerimiz ulusal basında yer aldı.