İVHO E-BÜLTEN - İVHO 48. DÖNEM HAYSİYET DİVANI ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLERİ
İVHO E-BÜLTEN - İVHO 48. DÖNEM HAYSİYET DİVANI ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLERİ

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI 48.DÖNEM HAYSİYET KURULU ÇALIŞMALARI

             48.Dönem İVHO Haysiyet Kurulumuz, 2020 Eylül ayında yapılan İstanbul Veteriner Hekimler Odası seçimlerinin hemen ardından ilk toplantısını 1 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirmiş, Ekim ve Kasım aylarında yoğun mesai harcayarak, Covid-19 pandemisi nedeniyle görüşülmesi daha önce mümkün olamamış 47.dönemden devir alınan 111 adet dosyanın 104 adetini karara bağlamıştır. Tümü iki meslektaşımız hakkında şikayetlerden oluşan 7 adet dosyanın ise ön görüşmeleri yapılmış ve yakın zamanda detaylı görüşülerek karara bağlanacaktır.

             Kurulumuzca görüşülen dosyalar şikayet konularına göre aşağıdaki ana başlıklar altında toplanmıştır;

 1- Kötü veya hatalı Veteriner hekimlik uygulamaları, hijyen eksikliği ve hastaya karşı ilgisizlik iddiasıyla hasta sahipleri tarafından yapılan şikayetler.

              Kötü ve yanlış hekimlik uygulamaları iddiasıyla hasta sahipleri tarafından odamıza çok sayıda şikayet iletilmektedir. Ancak bunlardan asılsız ve bilgiye, belgeye dayanmayan veya ekonomik taleplere ilişkin şikayetler, İVHO Yönetim Kurulu tarafından soruşturmaya gerek duyulmadan reddedilmektedir.  Ancak; bazı dosyalarda hekimlik uygulamaları açısından herhangi bir hata bulunmadığı halde, hekimin görüşünü almak üzere hekimden talep edilen Bilgi isteme yazısı'nı meslektaşların yanıtsız bırakmaları, tutmaları gereken defter ve belgeleri tutmamaları, operasyon, anestezi onam formlarını imzalatıp almamaları, odaya ait olmayan karneleri imzalamaları nedenleriyle meslektaşlarımız idari ve hukuksal işlemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Meslektaşlarımızın istenmeyen bu süreçleri yaşamamaları için aşağıdaki hususları dikkate almalarını öneririz.

 a. Veteriner hekimlerce İVHO açıklayıcı bilgi isteme yazısına resmi süresi olan 30 gün içerisinde ve olayla ilgili bütün belgeleri içerir şekilde yazılı yanıt verilmeli.

 b. Yaklaşık ücret ve tedavi izin formu düzenlemeli ve muayene öncesinde hasta sahibine imzalatılmalı.

c. Kliniklerde mutlaka İVHO'dan alınmış resmi karneler kullanılmalı. Karneler hukuki süreçler yaşanması durumunda mahkemeler tarafından hekim için önemli bir belge olarak kabul edilmektedir.

d. Karnelerde kullanılan kaşeler mevzuata uygun yapılmalı, mutlaka Veteriner hekimin adı ve diploma numarası ve imzası yer almalı.

 e. Muayene edilen her hasta mutlaka hasta kayıt protokol defterine işlenmeli ve hasta kayıtları düzenli olarak tutulmalı. Gerek idari gerekse hukuki süreçlerde hekimlerin en önemli dayanağı bu yazılı bilgiler olmaktadır.

f. Gözetim altında tutulan yatılı hastada ihtiyaç durumunda hekimin müdahale hakkının olduğuna dair hasta sahibine bilgi verilmeli ve imzalı onayı alınmalıdır.

 g. Operasyon öncesinde hekim ihtiyaç duyuyorsa kan tahlilleri mutlaka yapılmalı, eğer hasta sahibi istemiyorsa, sakıncaları anlatılmalı, risk görülüyorsa operasyon yapılmamalı, durum mutlaka tutanakla imza altına alınmalı ve hasta sahibine de imzalatılmalı.

 h. Tarihi geçmiş aşı flakonları ayrı bir yerde tutulmalı ve karnelere yanlışlıkla işlenmemesine dikkat edilmelidir.

 k. Oda çalışma belgesi olmadan muayenehane ve polikliniklerde çalışmak suç teşkil etmektedir. Bu durum hem sorumlu hekimi hem de çalışma izin belgesi olmadan faaliyet gösteren hekimi kusurlu duruma düşürmektedir. Hukuki süreçlere konu olan olaylarda hem sorumlu hekim hem de çalışan hekim önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.  

 2- Sosyal medya ve internet üzerinden yapılan reklamlardan kaynaklanan şikayetler.

  Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yapılan reklamlar mevzuatımız gereği yasak ve yasa dışıdır. TVHB Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği ve diğer bazı mevzuat hükümleri gereği meslektaşlarımız ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

 3- İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü yetkililerinin ev ve süs hayvanı satış yerlerinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında saptadıkları iş yeri sorumlu hekimlerinin görevlerini ihmal etmesinden kaynaklı İVHO yönetim kuruluna iletilen şikayetler.

 Ev ve süs hayvanı satış yerlerinde satılan hayvanların satıştan sonra ilgili yerde muayene ve koruyucu hekimlik hizmeti vermemeleri, sözleşmelerinde belirtilen çalışma saatleri içerisinde iş yerinde bulunmaları, iş yerinin genel hijyeni ve hayvanların bakım ve refahı konusunda iş yeri sahibine gereken uyarılarda bulunmaları, resmi denetimlerde kusurlu duruma düşmelerini engelleyecektir.

  4- Oda alt sınır ücret tarifesine uyulmaması iddiasıyla yapılan şikayetler.

              TVHB Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği gereğince Oda asgari ücret tarifesi altında ücret almak, meslekten geçici mene varan cezalar gerektiren bir fiildir. Rekabetin iyi hekimlik uygulamaları yerine ticari kaygı üzerinden yapılması, mesleğin değerini düşüren bir unsur olarak toplumda karşılık bulmaktadır. Meslektaşlarımızın bu konuda hassas davranmaları mesleğimizin algısı için önemlidir.

             Meslektaşlarımızın, görev ve sorumluluklarını belirleyen yasa ve yönetmelikleri bilmeleri, yukarıda verilen olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için çok önemlidir. Haysiyet divanları sadece mevzuatın gereği olan cezaları uygulamakla yetkili olup, Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen tüm şikayetleri titiz bir şekilde incelemektedir. Ancak, mesleğimizin etik ve deontolojik açıdan en doğru şekilde icra edilmesi yaptırımlarla değil, bütün meslektaşlarımızın göstereceği hassasiyetle mümkün olacaktır.     

Haysiyet Divanımızın aldığı kararlarların sayısal özeti aşağıda olup kesinleşen kararlar mevzuata uygun olarak gerekçeleriyle paylaşılacaktır.

  TVHB Hizmetlerin yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği 20 adet yazılı ihtar, 16 adet para cezası, 3 adet meslekten geçici men cezası uygulanmıştır.

İVHO 48. Haysiyet Divanı

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter