Resmi Gazete Tarihi: 14.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28677

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/31)


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu maddesi, 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;


a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,

b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların "Arılık ve Koloni Bildirim Formu" beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

f) Belge: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Geçici Tarım Danışmanı Belgesini,

g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı kayıt sistemlerini,

h) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2013 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi,

ı) Gelir makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren dernek/vakıf, üretici örgütü ve ziraat odalarınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

i) Hayvan kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Turkvet veri tabanını,

j) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,

k) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

l) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesini,

m) Koyun-keçi kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre oluşturulan kayıt sistemini,

n) Merkez teknik komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesini,

o) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,

ö) Serbest meslek makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danışmanınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

p) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

r) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını,

s) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ş) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile gönüllü kuruluşları,

t) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

u) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ü) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

v) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince, ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

y) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

z) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip danışmanlık şirketini,

aa) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

bb) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunduğu her tarımsal işletme için ödenen desteği,

cc) Uygulama esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,

çç) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

dd) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

ee) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

ff) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanuna göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,

ifade eder.


 


İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler


Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır.


a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,

1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak,

2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,

3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,

4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak,

5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak,

6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.


(2) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki aylık sözleşme imzalamış olmak,

b) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alma,

c) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak,

gerekir.


Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar ile sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.


a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,

ç) Serbest tarım danışmanları.


(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar.

b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on iki aydır.

c) Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2012 yılı TYDD’den faydalanmamış olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri, 31/12/2013 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacaktır. Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2012 yılı TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski sözleşmenin bitimi tarihinden başlayarak en az on iki aydır. Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2012 yılı TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri 2012 yılı TYDD hizmet sunumunun bitiminden itibaren  on iki ayı kapsıyorsa sözleşme geçerli olacaktır.

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer alan hükümler doğrultusunda sunulmalıdır.

d) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir.

e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz edilmek üzere hazır bulundurulur.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanının mücbir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki danışman on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı için düzenlenen TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3) bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde il müdürlüğünden Başkanlığa gönderilir.

ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı her ne sebeple olursa olsun bu tebliğde belirtilen on iki aylık hizmet sunumu içerisinde bir defadan fazla değiştirilemez.

h) Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluş ile tarım danışmanı ve yönetici arasında imzalanacak olan hizmet sözleşmelerinin süresi on iki aydan az olamaz.


(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve ilçe sınırları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları; sadece bulundukları il sınırları içerisinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulundukları il sınırları dışında başka il veya ilçede ancak şube açmak şartıyla tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

c) Üretici örgütleri; bulundukları il sınırları dışındaki yetkilendirilmiş birimleri aracılığı ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

ç) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dahilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.


(4) Kendi adına veya kuruluşta çalışan tarım danışmanları, sertifikalarını Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere göre vize ettirirler. Aksi durumda kendi namlarına veya kuruluşta tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez, tarımsal işletmeler ve tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşme imzalayamazlar.


Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi


MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler öncelikle olmak üzere Bakanlık teknik personeli görevlendirilir.

b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları şikâyet, ihbar gibi olağan dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç altı ayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uygulama süresince en az yılda iki defa denetler.

c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.

ç) İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan komisyon,  İl Müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.

d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan oluşan heyet, denetlenen kişi veya kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin en az % 20’si ile görüşme yapar ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları dışında, hizmet alan tarımsal işletmeler için ilçeler arası koordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin bulunduğu il/ilçe komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından görüşmeler yapılır.

e) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları İl Teknik Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre yapılır.

f) Denetleme sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlüğünün talebi ile denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.

g) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma veya hakkında şikâyet bulunan kişi ve kuruluşların TYDD ödemelerini durdurma hakkına sahiptir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Başvuru İşlemleri ve Belgeler


Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler


MADDE 8 – (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.


(2) TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya aşağıdaki kişiler yetkilidir.

a) Serbest tarım danışmanı,

b) Ziraat Odası Başkanı,

c) Birlik Başkanı,

ç) Kooperatif Başkanı,

d) Tarımsal Dernek Başkanı,

e) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı,

f) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen şirket yetkilisi.


(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşa Ait Bilgi Formu (Ek-2),

b) TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3). Bu icmal Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların bünyesindeki her danışman için, Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda ayrı ayrı düzenlenecektir,

c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,

ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal dernek ve vakıfların SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi ve vergi mükellefiyeti olan tarımsal dernek ve vakıfların vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

e) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararı onaylı sureti,

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı,


1) ÇKS Belgesi,


2) AKS belgesi,


3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi,


4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,


5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,


6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.


Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri


MADDE 9 – (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru yapar.

b) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İlçe İcmali (Ek-4) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali (Ek-6), ilçe müdürlüğünce ilçe müdürlüğünün olmadığı yerde İl müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde veri giriş sistemine kayıt edilerek, İl Müdürlüğüne gönderilir. Sistemden alınan, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İl İcmali (Ek-5) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İl İcmali (Ek-7) çıktıları onaylanarak TYDD’ye son başvuru tarihinden kırk beş gün sonra il ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince il müdürlüğüne yapılan itirazlar en geç beş gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve kabul edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri alınır. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

c) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmi tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

ç) Kesinleşmiş (Ek-5) icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip beş gün içinde yazılı olarak Başkanlığa gönderilir.

d) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas olmaz.

e) TYDD’ye başvurmuş olan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan denetleme ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde tanımlanan cezalardan uyarı için toplam TYDD tutarı %25 oranında, kınama veya önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama cezası için toplam TYDD tutarı %50 oranında, önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası için toplam TYDD tutarı %75 oranında azaltılır.  Kınama üstü ceza verilmiş kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır.


(2) Fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu, teminat alınması ve ödeme icmallerinin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal işletmeler adına düzenlenen ve tutarı her bir işletme için 600 TL’den az olmayan fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu TYDD başvurusunun yapıldığı İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

b) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz banka teminat mektubunu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yetkili kişiler il müdürlüğüne teslim eder veya hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

c) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’undan az olmamak kaydıyla T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin teminat mektubu alınabilir.

ç) Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ceza oranları göz önünde bulundurularak ödemeye esas kesinleşmiş il icmalleri hazırlanır. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca altı ayda bir yapılan denetimi müteakip, bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere kesinleşmiş (Ek-4) ve (Ek-6) icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne 5 gün içinde, kesinleşmiş (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa 10 gün içinde yazılı olarak gönderilir.

d) Başkanlığa gönderilen (Ek-5) İl icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere, ilgili birime gönderilir.

e) Ödemeler, Bakanlık tarafından, gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip, Banka tarafından yapılır.


Ödeme


MADDE 10 – (1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.


(2) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.


(3) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır.


(4) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri 2013 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.


(5) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu müteakip  TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşlara 1 inci dilim TYDD ödemesi yapılmaz.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İl Teknik Komiteleri


İl teknik komitelerinin görevleri


MADDE 11 – (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.

a) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili mevzuata uygun her türlü tedbir ve kararı alır.

b) İl Teknik Komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların TYDD’ye başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

c) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendirebilir.

ç) İl Teknik Komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı aracılığı ile ilgili mercilere girişimde bulunur.

d) İl Teknik Komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kişi/kuruluşların beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

e) İl Teknik Komitesi bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin kararlarına yapılan itirazlar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.


Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler


MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından yapılır.


(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngördüğü her türlü denetime tabidir.


(3) Bu denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, tarımsal işletme sahiplerinin, bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alınması


Desteklemeden yararlanamayacaklar


MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalanamaz.

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmayan her bir tarımsal işletme için,

b) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi/kuruluşlardan, istenen belgelerle birlikte, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde başvurmayanlar,

c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler,

ç) Kamu tüzel kişileri,

d) Men edildiği süre boyunca, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olan tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar,

e) Men edilen bir tarımsal işletmenin men edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye hizmet sunan kişi ve kuruluşlar,

f) Bu Tebliğin yayınlandığı tarihten önce, Başkanlık kayıtlarına girmiş ve dosyasında eksiği olmayan yetki belgesi başvuruları hariç, bu Tebliğin yayınlandığı tarihten sonra Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi alan kişi/kuruluşlar ile şube izni alanlar,

g) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan inceleme ve denetleme sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan kınama üstü ceza alan kişi/kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali ve iptali cezası hali hazırda devam eden kişi/kuruluşlar,

ğ) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun ortak/sahibi/yönetici ile yetki belgesi iptal edilen serbest tarım danışmanının, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı başka bir tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar,

h) Tarım danışmanı, tarım yayımcısı veya geçici tarım danışmanı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda tarımsal işletme sahibi ise, sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık hizmeti alıyorsa bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar,

ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, ölüm hali hariç olmak üzere, on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler,

i) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar ile tarımsal işletme arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmelerinin herhangi bir nedenden dolayı karşılıklı ve/veya tek taraflı fesih edilmesi durumunda bu işletme için, hizmet sunan kişi/kuruluşlar.


Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi


MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan iki kınama ve üstü ceza alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi,

b) Tarımsal işletme ile imzalanmış olan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı karşılıklı veya tek taraflı, il müdürlüğünün uygun raporu ile fesh olursa bu tarımsal işletme için ödenmiş olan TYDD,

c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan serbest tarım danışmanı ile kuruluşun ortak ve sahibi ile kuruluşda görevli yöneticinin ve cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı diğer tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa ödenen yılı TYDD,

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara, ölüm hali hariç, on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler için ödenen TYDD,


geri alınır.


(2)  Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan uyarı cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %25’i, kınama veya  önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı  kınama cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %50’si, önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %75’i, kınama üstü cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesinin tamamı  5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.


(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresi içerisinde ölümü halinde, ödenmiş olan TYDD geri alınmaz.


(4) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda öncelikle teminattan mahsup edilir.


İdari yaptırımlar


MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.


(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.


(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya il müdürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.


Yürürlük


MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.18 Aralık 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28855

TEBLİĞ


 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından


DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ


(TEBLİĞ NO: 2013/63)


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hayvanların ıslahında kullanılmak üzere Ülkemizde üretilen veya ithal edilecek olan sığır, manda, koç ve tekelere ait spermadan uygun şartlarda numune alımını düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Ülkemizde üretilen spermanın üretim merkezlerinde veya ithalat sırasında giriş gümrüklerinde kontrol edilebilmeleri amacıyla, uygun bir şekilde numune alınması ve bunların kontrollerini yapan kurumlara uygun koşullarda gönderilmesine ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;


a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) DNA testi: Sperma üretimi yapılacak/yapılan damızlık hayvanın Bakanlığın yetkili kıldığı laboratuvarda DNA profilinin belirlendiği işlemi,

c) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

ç) Giriş: Malların Türkiye Gümrük Bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit rejimine tâbi tutulmasını,

d) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,

e) İthalat: Malların, serbest dolaşıma giriş rejimi, gümrük antrepo rejimi, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi prosedürlerine tâbi tutulmasını,

f) İthalatçı firmalar: Bakanlıktan ithalat yeterlilik belgesi almış gerçek ve tüzel kişileri,

g) İzinli laboratuvar: Bakanlıkça muayene yapma izni verilmiş laboratuvarı,

ğ) Komisyon: Veteriner sınır kontrol noktası, il veya gümrük müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonu,

h) Kullanılabilirlik yazısı: Bakanlıkça izinli laboratuvarın sperma muayenesi sonuçları uygun çıkan ürüne verdiği yazıyı,

ı) Payet: Spermalar seyreltildikten sonra 0,25 ve/veya 0,5 ml miktarında doldurulduğu ambalaj birimi,

i) Pedigri: Soy kütüğüne kayıt edilen damızlıklara, kulak numarası, isim, orijin, ırk, renk, eşkâl, cinsiyet, doğum tarihi, verim kayıtları, yetiştirici ve sahibi ile hayvanın cetlerine ait bilgileri ve verimlerini belirten belgeyi,

j) Referans laboratuvar: Bakanlık tarafından referans olarak belirlenen laboratuvarı,

k) Sperma: Sağlıklı ve damızlık niteliği taşıyan erkek hayvanlardan belirli yöntemlerle alınan, ejekülatların spermatolojik muayeneleri yapıldıktan sonra, dondurulmuş sperma porsiyonlarını,

l) Sperma muayenesi: Dondurulmuş spermada Bakanlığın öngördüğü spermatolojik muayeneleri,

m) Uygunluk yazısı: Gümrük işlemleri ile ilgili veteriner sınır kontrol noktası veya il müdürlüğünce gümrük müdürlüğüne yazılan yazıyı,

n) Üretim merkezi: Bakanlıktan sperma, ovum ve embriyo için üretim izni almış özel kuruluş veya kamu kurum ve kuruluşlarını,

o) Veteriner sınır kontrol noktası: Sınır gümrük kapılarında yer alan gümrüklü yer ve sahalarda canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde kontrollerinin yapıldığı yeri,

ö) Yediemin: Giriş gümrük müdürlüğü kontrolü altında fiili ithalat, mahrecine iade veya imha işleminin gerçekleştirilmesine kadar ürünün muhafaza edilmek üzere teslim edildiği kişi veya kuruluşu,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Müracaat ve Komisyon Kurulması


Müracaat


MADDE 5 –

(1) İthalatçı firmalar fiili ithalat amacı ile gelen ürünlerine ait iş ve işlemler için, veteriner sınır kontrol noktasına veya il müdürlüklerine müracaat, ek-1’de bulunan dilekçe ve Bakanlıktan alınan kontrol belgesi ile yapılır.

(2) İthalat işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde veteriner sınır kontrol noktası veya il müdürlüğü sorumlu ve yetkilidir.

(3) Bakanlıktan sperma için üretim izni almış üretim merkezleri; üretimde bulunan hayvanlara ait ürünlerin satıştan önce sperma muayenesinin yapılabilmesi için bağlı bulundukları il müdürlüğüne ek-2’deki dilekçe ile başvurur.


Komisyon kurulması


MADDE 6 –

(1) İthalat amaçlı gelen spermadan numune almak için oluşturulacak komisyon;

a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden bir veteriner hekim, firmanın sorumlu veteriner hekimi ve gümrük işletme yetkilisinden,

b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü olmayan yerlerde il müdürlüğünden bir veteriner hekim, firmanın sorumlu veteriner hekimi ve gümrük işletme yetkilisinden,

c) Üretim merkezinde spermadan numune alma işlemi için, bağlı bulundukları il müdürlüğünden iki veteriner hekim ve firmanın sorumlu veteriner hekiminden,


oluşur.


(2) Bakanlıkça gerek görüldüğünde birinci fıkrada belirtilen komisyonlara Genel Müdürlükten katılım sağlanabilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Numunelerin Alınması, Gönderilmesi, Saklanması, Muayenelerinin


Yapılması ve Yeniden Numune Alımı


Numunelerin alınması


MADDE 7 –

(1) İthalatçı firmalar tarafından ithal edilecek olan ve üretim merkezleri tarafından üretilen spermalardan alınacak numune sayıları Bakanlıkça belirlenir.

(2) İthal edilecek olan veya üretilen spermalardan komisyon tarafından alınacak numuneler için;


a) İthal edilecek olan ürünlerin her üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasını temsil edecek şekilde ve Bakanlığın öngördüğü sayıda kontrol ve şahit olmak üzere iki takım numune alınır.

b) Üretim merkezlerinde üretimi yapılan spermalara satıştan önce yapılacak numune alma işlemi Bakanlıkça belirlenir.


(3) İthal edilecek olan ürünler Bakanlığın öngördüğü sperma muayenelerini tamamlayıp uygunluk yazısını alıncaya kadar gümrük müdürlüğü denetimindeki yedieminde ek-5’teki tutanak tanzim edilerek muhafaza edilir. Üretim merkezlerinde üretilen spermalar satıştan önce Bakanlığın öngördüğü sperma muayenelerini tamamlayıp kullanılabilirlik yazısını alıncaya kadar ek-6’daki tutanak tanzim edilerek yediemin olarak teslim edilir.


(4) İthal edilecek olan veya üretilen spermalardan numune alımı sırasında payet üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:


a) Üretim yapılan merkezin ismi veya kodu.

b) Üretim, dolum tarihi veya operasyon numarası.

c) Irkı.

ç) Hayvanın adı ve kulak numarası.


(5) Dördüncü fıkrada belirtilen herhangi bir bilginin eksik bulunması halinde bu durum bir tutanakla tespit edilerek, bahse konu spermalardan numune alınmaz. Bu ürünler için mahrecine iade veya imha işlemi uygulanır.


Numunenin gönderilmesi


MADDE 8 –

(1) İthal edilecek ve üretimi yapılan spermadan muayene için komisyon nezaretinde usulüne uygun olarak alınan iki takım numuneye ait ek-3 ve ek-4’te yer alan tutanaklar tanka mühürlü olarak sabitlenir. Her iki takım numune, muayeneyi yapacak izinli laboratuvara sıvı azot tankı ile gönderilir.


(2) DNA testi için numune alımı sırasında;


a) İthal edilecek olan spermalardan DNA profilinin aslı veya onaylı sureti ve ithal edilecek hayvana ait pedigri sureti eklenen ve + 40C muhafaza edilen numuneler,

b) Üretim izni başvurusunda bulunulan her hayvan için + 40C muhafaza edilen numuneler,


izinli laboratuvara gönderilir.


Numunenin saklanması


MADDE 9 –

(1) İzinli laboratuvarca teslim alınan numunelerden biri kontrol için kullanılır, diğeri şahit numune olarak saklanır. Sperma muayenesi ve DNA testi için alınan şahit numuneler Bakanlıkça uygun görülen süre muhafaza edilir.


Muayenelerinin yapılması


MADDE 10 –

(1) Fiili ithal amacı ile getirilen spermalara ait kullanılabilirlik yazısı, uygunluk yazısı ve gümrük giriş beyannameleri ile Ülkemizde üretilen spermalara ait kullanılabilirlik yazıları Genel Müdürlüğe ulaştırılıp, Bakanlık internet sitesinde yayımlanıncaya kadar spermaların dağıtımı, satışı ve kullanımı yapılmaz.


(2) Muayene sonucunun uygun olması durumunda yediemin kararı kaldırılarak ürünlerin fiili ithalatına izin verilir.


(3) İthal amacı ile gelen veya üretilen spermalara Bakanlığın uygun gördüğü türler için yapılan DNA testinde;


a) İthal edilecek olan spermaların her ithalatında her hayvan için bir numune,

b) Üretim izni başvurusu yapılan her hayvan için müracaat başvurusunda ve üretimde bulunan boğaların spermalarından da yılda bir numune,


alınarak gerekli kontroller yapılır.


(4) Sperma muayenesi yapan laboratuvar tarafından; sonucu uygun bulunan üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasına satışa esas olmak üzere Bakanlığın belirlediği formatta kullanılabilirlik yazısı verilir.


Yeniden numune alımı


MADDE 11 –

(1) İthal edilecek olan veya üretilen ürünlere yapılan muayenelerin uygun olmadığı ve firma tarafından yedi iş günü içinde işlemi yapan müdürlüğe itiraz edildiği durumda; komisyon nezaretinde itiraz edilen ve yedieminde bulunan ürünlerin üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasından yeniden alınan numunelere referans laboratuvarca muayene tekrarı yapılır.


(2) DNA test sonuçlarına itiraz durumunda Bakanlığın belirlediği referans laboratuvar tarafından muayene yapılır.


(3) Sperma muayenesi sonuçlarına itiraz durumunda Bakanlığın belirlediği referans laboratuvar tarafından muayene yapılır.


(4) Referans laboratuvarların yaptığı muayene sonucu kesindir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


İşlemlerin tamamlanması


MADDE 12 –

(1) Fiili ithalat amacı ile gümrüğe gelen ve Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun olan spermalar için; gümrükleme işleminin yapıldığı ilgili müdürlükçe fiili ithalat işlemi tamamlanır.


(2) İthalatçı firmalar; kontrol belgesinin sureti, kullanılabilirlik yazısı ve DNA test sonuçlarını, gümrük giriş beyannamesi ve gümrük işleminin yapıldığı müdürlükten aldıkları uygunluk yazısını Bakanlığa sunar.


(3) Üretim merkezleri; kullanılabilirlik yazısı ve DNA test sonuçlarını Bakanlığa sunar.


(4) İthal edilecek olan spermaların muayene sonuçlarının olumsuz bulunması halinde mahrecine iade veya imha işlemi uygulanır. Bununla ilgili bütün masraflar ithalatçı firma tarafından karşılanır.


(5) Üretimi yapılan spermaların muayene sonuçlarının olumsuz bulunması halinde imha masrafları üretim merkezi tarafından karşılanır.


Yürürlük


MADDE 13 –

(1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 14 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28657

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

 (TEBLİĞ NO: 2013/29)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerine bağlı olarak illerde TAGEM mastır plan tarımsal araştırma yönetimi uygulamasıyla ilgili kılavuzdaki proje formatında ırk bazında hazırlanan projeleri,

b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,

c) Anaç manda: 1/1/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,

ç) Anaç sığır: 1/1/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

d) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

e) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arılı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

g) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ğ) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

h) E-ıslah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,

ı) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn (pedigri) ve verim kayıtları tutulan sürüleri,

i) Enstitü/İstasyon: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitü ve istasyonlarını,

j) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Charolais, Brangus, Belçika Mavisi (Belgian Blue), Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve Red Angus)

k) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

l) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,

m) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

n) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen, veri tabanından alınan imzalı ve onaylı belgeyi,

o) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

ö) İl müdürlüğü: Bakanlık İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

p) İlçe müdürlüğü: Bakanlık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

r) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

s) İşletme tescil belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen belgeyi,

ş) Karar: 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

t) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan işletmeleri,

u) Kırmızı et kayıt sistemi (KES): Üreticilerin kestirdiği hayvan, sattığı kırmızı et ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından ortak tutulan kayıt sistemini,

ü) Kombine ırk: Hem süt ve hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır ırklarını, (Brown Swiss, Montbeliarde, Simental)

v) Koyun-keçi bilgi sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının KKKS’den aktarılarak kaydedildiği destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

y) Koyun-keçi kayıt sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri tabanını,

z) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,

aa) Mastır plan: TAGEM’in beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,

bb) Onaylı Süt Çiftliği: Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılan işletmeyi,

cc) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde örtüaltı üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği veri tabanını,

çç) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerini,

dd) Proje lideri: Alt projelerde TAGEM tarafından görevlendirilen personeli,

ee) Proje uygulama esasları: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği müsteşarlık makam onaylı halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,

ff) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinde projenin işleyişi ve idari konuların görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

gg) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

ğğ) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

hh) Seçim komisyonu: TAGEM, enstitü/istasyon, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

ıı) Soğutulmuş çiğ süt: Üreticinin işletmesinde veya üretimin yapıldığı köy/mahallede bulunan sabit veya sabitlenmiş süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan çiğ sütleri,

ii) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

jj) Soykütüğü-önsoykütüğü Sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında e-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,

kk) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici ile enstitü/istasyonlar arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat vermiş yetiştiriciler adına birlik ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

ll) Sütçü ırk: Süt üretimi amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Avrupa Kırmızısı ırkları, Jersey, Kırmızı Alaca-Holstein, Siyah Alaca-Holstein)

mm) Süt kayıt sistemi (SKS): Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin Bankanın teknik donanım (kart, okutucu cihaz, vb.) desteği ile merkezi bir veri tabanında anlık, alt yapısı kurulmamış yerlerde aylık olarak kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince ortak tutulan kayıt sistemini,

nn) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

oo) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

öö) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

pp) TKK : Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini,

rr) TRGM: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

ss) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

şş) Veteriner hekimler odası: 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunda belirtilen mesleki kuruluşu,

tt) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

uu) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak yerli hayvan genetik kaynaklarının verim seviyelerinin ve ırk özelliklerinin geliştirilmesini,

üü) Yerinde koruma: Evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,

vv) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,

yy) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre

kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifini,

zz) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri

MADDE 5 – (1) Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31/12/2013 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ve 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır. Anaç manda yetiştiriciliği yapan, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birlikler, bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına anaç manda desteklemesinden yararlandırılır. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde sayı şartı aranmaz.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst birlikleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birlik aracılığıyla, bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder. Birlik olan illerde, üye olmayanların müracaat işlemleri de birlikçe yürütülür. Birlikler bu işlem karşılığı bir ücret alamaz, kesinti yapamaz.

c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi,

b) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi istenir. Birlik aracılığı ile başvurular için, birliğe başvurusu bulunan yetiştiricilerin listesi ve merkez birliğine üyelik belgesi.

(4) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;

a) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31/12/2013 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) Anaç sığırlar, 1/11/2012 ile 31/12/2013 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15/2/2014 tarihine kadar  e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

ç) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2013 tarihi itibariyle aynı işletmede kayıtlı ve yaşıyor olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, anaç mandaların ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2013 tarihinden önce olmalıdır.

d) Anaç manda desteklemesinde, farklı illerde aynı yetiştiriciye ait işletmeleri bulunanlar için işletmelerin bulunduğu illerde yetiştiricinin müracaatı ile hayvanların Veteriner Sağlık Raporu ile sevki bulunması şartıyla, Türkvet kayıtlarına göre işletmeye geliş tarihi; nakli yapılan hayvanların bulunduğu işletmedeki tarih ile gittiği işletmedeki süre birleştirilerek belirlenir. Mevcut durum, işletme sahibinin dilekçesi dikkate alınarak il müdürlükleri arası yapılacak yazışmalar doğrultusunda karara bağlanır.

e) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç mandalar ile ilgili desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2013 tarihine kadar Türkvet veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

f) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

g) Soykütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2013 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2013 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soykütüğüne 1/10/2013 tarihinden sonra üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soykütüğü farkı ödenmez.

ğ) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2013 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

c) Anaç sığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve yetiştirici/üretici örgütünün 15/1/2014 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların e-ıslaha tanımlanması işlemi, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2014 tarihine kadar uzatılabilir.

(6) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet veri tabanının 31/12/2013 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2013 ve 15/1/2014 tarihli verilerinden yararlanılarak, Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2014 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2014 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

c) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanlarının 31/12/2013 ve 15/2/2014 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere Mart 2014 ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(7) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2014 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2014 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2014 Şubat ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Anaç manda desteklemesinde birlikler aracılığıyla yapılacak ödemelerde birlikler, üyelerine ait hak edişe esas bilgilerini içeren listeleri (icmal-2) il/ilçe müdürlüklerinden alarak, bu Tebliğde belirtilen sürede Banka üzerinden üyelerine öder.

(8) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri e-ıslah üzerinden yayınlanır.

(9) Hastalıklardan ari işletme desteği alan işletmeler ve halk elinde manda ıslahı desteklemesi alan mandalar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Buzağı desteklemesi

MADDE 6 – (1) Buzağı Desteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.

b) E-ıslah’a kayıtlı, yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) E-ıslah’a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar 2013 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.

d) Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.

e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlandırılmaz.

f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.

g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmesi zorunludur.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme ödemesi yapılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.

j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2013 - 31/12/2013 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, suni tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Desteklemeye müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2014 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2014 tarihine kadar uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2014 tarihli verilerinden, 20/1/2014 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

b) 15/2/2014 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2014 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

c) 1/7/2014 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2014 Temmuz ayının ilk haftası tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) 1/8/2014 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2014 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile alınır.

e) 1/8/2014 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(5) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri e-ıslah veri tabanından yayınlanır.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 7 – (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu birliğe, ekinde KKKS’de güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1/9/2013 – 30/11/2013 tarihleri arasında başvurur. Gerektiğinde başvurular Bakanlıkça 15/12/2013 tarihine kadar uzatılabilir. Bu sürede birlikler, 30/11/2013 tarihli KKKS’ndeki işletme ve hayvan bilgileri değişmemek şartıyla sadece üyelerinin destekleme müracaat dilekçesini alır.

b) Desteklemeye esas bilgilerde, KKKS kayıtları esas olup bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur. 30/11/2013 tarihinden sonra KKKS’ne kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.

c) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 1/9/2013-30/11/2013 tarihleri arasında KKKS’nden KKBS’ne üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını ve kişi bilgilerini aktarır.

ç) Birlikler, 30/11/2013 tarihli KKKS’ndeki verilere göre; 17/1/2014 tarihine kadar KKBS’ne aktararak düzenlemiş oldukları, başvurusunu aldıkları üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarının listesinin kaydedildiği CD/DVD’ye eklenmiş dilekçe ile il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

d) Farklı illerde işletmeleri olan yetiştiriciler, (göçer hayvancılık yapanlar hariç) işletmelerinin bulunduğu il birliği aracılığıyla ayrı ayrı müracaat eder.

(3) Müracaatta il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;

a) Yetiştirici birlikleri üyeleri adına, ekinde KKBS’ndeki bilgilerin (isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.

b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.

(4) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;

a) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.

b) Anaç koyun-keçiler 1/9/2012 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.

c) Destekleme, KKBS’ye birlikçe aktarılan desteklemeye esas hayvan sayıları ve/veya il/ilçe müdürlüklerince işletme kontrollerinin yapıldığı tarihteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.

ç) Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 30/11/2013 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla bulunduğu işletme sahibine yapılır. Hayvanların, 30/11/2013 tarihi sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur. Desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olamaz.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmelerde yerinde hayvan tespitlerini yapar.

b) 17/1/2014 tarihinden sonra İl/İlçe Müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporu ile gerçekleşen hayvan hareketleri yerinde tespit olarak kabul edilir.

c) İşletme kontrol ve denetimlerini tamamladıktan sonra KKBS’den aldıkları icmal-1’leri tutanaklı olarak askıya çıkarır, itirazları değerlendirir. İcmal-2 ve icmal-3 listelerini hazırlar.

ç) Birliklerin, 30/11/2013 tarihli KKKS’ndeki verilere göre; 17/1/2014 tarihine kadar KKBS’nde düzenlenerek il/ilçe müdürlüklerine teslim etmiş oldukları resmi müracaat listesinde bulunmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) KKBS veri tabanından yararlanılarak, bu Tebliğ’de yer alan kriterler doğrultusunda veri tabanından icmal-1 (askı listesi) yayınlanır ve aynı tarihte il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Anaç koyun ve keçilerin ölüm, kesim, satış ile desteklemeye esas kayıtlarının KKKS veri tabanına işlenmesi için gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur.

c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ne aktarılmasından birlikler sorumludur.

ç) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

d) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile birlik temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

e) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.

(7) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi; askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ne eksik aktarılma durumunda; tebliğ şartlarının yerine getirilmesi ve hayvanların destekleme şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.

(8) İcmallerin gönderilmesi;

a) KKBS’nden alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde de il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde KKBS’den kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde de ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

(9) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri KKBS üzerinden yayınlanır.

(10) Göçer yetiştiricilerle ilgili destekleme işlemleri;

a) Göçer yetiştiriciler, bulundukları il/ilçe müdürlüklerinden alacakları veteriner sağlık raporu ile gittikleri yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeye esas tespitlerini yaptırırlar.

b) Göçer yetiştiricilerin hayvanları kayıtlı olduğu il sınırları dışında ise;

1) Hayvan tespitleri gittikleri yerlerdeki il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılıp, tespit tutanakları ve veteriner sağlık raporu işletmelerin kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. Veteriner sağlık raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

2) Hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını KKKS ve KKBS üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

c) Göçer yetiştiriciler, kayıtlı olduğu ildeki il birliği dışındaki birliklere müracaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır.

ç) Göçer yetiştiricilerin gittikleri meralara yapılan sevk işlemlerinde KKKS’de hayvan sahibinin değişmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 8 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik Birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere, ürettiği tiftiğin kilogramı başına destekleme primi ödenir.

(2) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tiftik alımındaki görevleri ve yapacakları işlemler;

a) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar.

b) Tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.

c) İl ve/veya ilçe müdürlüklerince bildirilen üreticilerin ürününü satın alır.

ç) Yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

d) Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten müstahsil makbuzu düzenlenir ve bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile destek ödemesi tutarları gösterilir. Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

e) Müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak alım bordrolarına geçirilir.

(3) Müracaat yeri ve şekli;

a) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, kooperatifler ve/veya birliğe dilekçe (Ek-28) ile müracaat ederler.

b) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde il ve/veya ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-29) ile müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir.

(4) Ödeme icmallerinin hazırlanması;

a) Kooperatifler ve/veya birlik aracılığı ile ödenecek olan desteklemeye esas olan icmaller ile üreticinin hesabına ödenecek icmaller ayrı ayrı Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından hazırlanır.

b) Kooperatiflerin, üreticilerin ve üreticilere ait hayvan sayıları ile üretilen tiftik miktarının gösterildiği hak ediş icmali Birlikçe düzenlenir.

c) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği "Tiftik Desteklemeleri Hak Ediş Belgesini" düzenler. Hayvan sahibi, hayvan sayısı ve tiftik üretim miktarı ile ilgili bilgileri içeren bu Hak Ediş Belgesini 2013 Temmuz ayı sonuna kadar il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğünce kontrolleri yapılan listeler onaylanarak 2013 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

ç) HAYGEM, icmallerde bildirilen destekleme tutarını, üreticiye ödenmek üzere tiftik alımını gerçekleştiren kooperatif ve/veya birliğin Bankadaki hesabına gönderir.

d) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme ödemelerini hak sahiplerine yedi gün içerisinde müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

Çiğ süt üretiminin desteklenmesi

MADDE 9 – (1) Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi veya üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütü vasıtasıyla satan, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan, SKS veri tabanına altyapısı kurulan yerlerde anlık olarak, alt yapısı kurulmamış yerlerde aylık olarak kaydettiren yetiştiricilere, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

b) Satılan çiğ süte ait fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.

c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, icmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar SKS’ye veri girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerine, olmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine teslim ederler.

ç) 1/1/2013 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iş günü içerisinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.

(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince yetiştirici/üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;

a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş üye listesi,

b) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo,

c) Satılan süt miktarının litre olarak düzenlendiği fatura ve/veya müstahsil makbuzları.

(4) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;

a) Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda süt teşvik kod numarası veya işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisince onaylanmış süt soğutma tankı kod numarası bulunmalıdır.

b) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

c) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, HAYGEM’in uygun gördüğü birliklere SKS’ye veri giriş yetkisi verir. HAYGEM, veri giriş yetkisi verilmesini uygun gördüğü bu birlikleri SKS üzerinden yayınlar.

(5) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticilerin icmal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye girişleri bu birliklerce yapılır.

b) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

c) SKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.

ç) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin veri girişini yapar.

(6) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;

a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların SKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

(7) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

a) Aylar bazında SKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere SKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.

(8) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve SKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında SKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili yetiştirici/üretici örgütlerine gönderilir.

(9) Diğer hususlar;

a) Süt soğutma tanklarının ve süt toplama merkezlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak SKS veri tabanına girişi sağlanır.

b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları SKS veri tabanına girilmez.

c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün; yetiştirici/üretici örgütleri veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları üzerinden pazarlanması durumunda, üretici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzları ile süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların uyumlu olması zorunludur.

d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

e) Bu Tebliğde yer alan icmallerin ve diğer eklerin örnekleri SKS üzerinden yayınlanır.

f) İl/ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur. Süt üretici birlikleri başvuruları zamanında sisteme girmedikleri takdirde veri giriş yetkileri iptal edilir.

g) SKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

ğ) Birden çok yetiştirici/üretici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği yetiştirici/üretici örgütü üzerinden yapılır.

h) Çiğ süt desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

ı) Anlık SKS ile ilgili çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından talimatla belirlenir.

i) 2013 yılı için başvuru şartlarını yerine getirmiş ve il/ilçe müdürlüklerince uygun bulunmasına rağmen destekleme alamayan üreticiler için tüm ödemeler tamamlandıktan sonra ek icmal düzenlenerek ödeme yapılabilir.

j) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar SKS’de yasaklılar listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

k) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri haklarındaki inceleme tamamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca SKS’de ödeme engelli yetiştirici/üretici örgütü olarak işaretlenir.

 

 

Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi

MADDE 10 – (1) Islah amaçlı süt kalitesinin belirlenmesi desteği; soy kütüğü sistemine 31/12/2013 tarihinde kayıtlı ve etçi ırklar hariç en az on baş saf ırk ineğe sahip veya bu destekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az on baş saf ırk inek kaydı bulunan, soy kütüğüne üyelik tarihi 1/10/2013 öncesi olan Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerindeki işletmelere uygulanır.

(2) Çiğ süt desteklemesine Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla başvurusu olan yetiştirici, ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklemesine de müracaat etmiş kabul edilir.

(3) Destekleme kapsamındaki sığır, saf ırk ve 31/12/2013 tarihinde Türkvet ve e-ıslahta kayıtlı olmalıdır.

(4) Desteklenecek işletmedeki sığırların, bu Tebliğin yayınlanma tarihinden itibaren başlamak üzere, 2013 yılı içerisinde ikiden az olmamak üzere, ay olarak sağıldığı sürenin en az yarısı kadar süt içerik analizinin (yağ, protein, somatik hücre) yaptırılmış ve 15/2/2014 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olması gerekir. Sağım süresi on aydan fazla sağılan inekler için 5 analiz destekleme için yeterlidir. Analizlerde; yağ ve protein için % 2.5-5.5 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 400.000 somatik hücre/ml değeri destekleme kapsamına alınır.

(5) İki analiz arasındaki süre 30 (otuz) günden az, 90 (doksan) günden fazla olamaz. Süreye uymayan analizler destekleme kapsamında kullanılmaz.

(6) Destekleme amaçlı süt analizleri, Bakanlık il kontrol laboratuvarlarında yapılmalıdır.

(7) 2013 yılı içerisinde ölen veya kesilen sığırlar, analiz şartını yerine getirmesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

(8) Destekleme, her sığır için yılda bir kez yapılır ve son analizinin yapıldığı işletmeye ödenir.

(9) Islah amaçlı süt analizi çalışmaları ile analiz sonuçlarının e-ıslaha kaydından, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile merkez birliği sorumludur.

(10) Askı listeleri, e-ıslah üzerinden 15/1/2014 tarihli e-ıslah verilerine dayalı olarak 2014 yılı Ocak ayının ikinci yarısında yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

(11) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar değerlendirilerek e-ıslahta eksik olan bilgilerin 15/2/2014 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır.

(12) E-ıslah veri tabanının 15/2/2014 tarihli verileri esas alınarak icmal-2’ler HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından yayınlanır. İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

 

(13) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere Mart 2014 ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 11 – (1) Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcı, arıcılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 3/6/2013-20/7/2013 tarihleri arasında aşağıdaki belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur;

a) Dilekçe (Ek-1),

b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu.

(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin Türkvet’e kayıtlı olduğu ilde kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt olması gerekmektedir.

(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır.

(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve kayıtlı olmalıdır.

(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 3/6/2013-4/10/2013 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını (Ek-2) düzenler. Dilekçede (Ek-1) beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 6/9/2013’tür. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 20/9/2013 tarihine kadar gönderir.

(7) İl sistem sorumlusu tarafından AKS’den ilçeler bazında alınacak Arılı Kovan Hak Ediş İcmali (Ek-3) kontrol amacı ve askı için ilgili ilçe müdürlüklerine en geç 25/10/2013 tarihine kadar gönderilir.

(8) AKS`de birliklere göre düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri 4/11/2013 - 15/11/2013 tarihleri arasında on iş günü süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ve bilgi amaçlı olarak birliklerde tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınır. Askı süresi bitiminde 18/11/2013-22/11/2013 tarihleri arasında 5 iş gününde itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, Ek-3’teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan arılı kovan hak ediş icmalleri 29/11/2013 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali (Ek-4)’nin onaylı bir sureti 10/12/2013 tarihine kadar HAYGEM`e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

Bombus arısı kullanımı desteklemesi

MADDE 12 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır.

a) Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) 2013 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-5) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.

c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fatura bilgileri kaydedilir.

ç) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları tarafından sisteme 31/1/2014 tarihine kadar kaydedilir.

d) ÖKS’den alınan İcmal-1 listeleri 3/2/2014-14/2/2014 tarihleri arasında on iş günü süre ile tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

e) İlçe müdürlükleri ÖKS’den aldıkları Bombus Arısı Desteklemesi (İcmal-1) (Ek-6)’i onaylayarak 20/2/2014 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.

f) İcmal-1 listeleri il müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra ÖKS’den alınacak Bombus Arısı Desteklemesi (İcmal-2) (Ek-7) listeleri onaylanarak 28/2/2014 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

g) Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz.

ğ) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus arı kolonisi üreticisinin üretim izni iptal edilir. Üretici ve/veya bayi için bu Tebliğin 24 üncü maddesinde yer alan cezai hükümler uygulanır.

h) Aynı kişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satım işlemleri için destekleme ödemesi yapılmaz.

 

 

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

 

MADDE 13 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)`ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik`e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

 

(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

 

a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.

 

b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.

 

c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gönderir.

 

ç) Kozabirlik; alınan talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini (Ek-8) düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

 

d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesi (Ek-9) ni düzenler ve yazı ekinde il müdürlüğüne gönderir.

 

e) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve HAYGEM’e gönderir.

 

f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

 

(3) Ürünlerini Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) ve/veya kooperatiflerine satan yaş koza üreticilerine yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları:

 

a) Ürününü Kozabirlik veya kooperatiflerine satan üreticiler desteklemeden faydalandırılır.

 

b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler ilgili kooperatife yazılı olarak başvurur.

 

c) Kooperatifler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile üretim miktarı uyumunu kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir.

 

ç) Kooperatifler alınan ürün için, İpek Böceği Yaş Koza Ürün Alım Bordrosu (Ek-10) düzenler ve onaylı bir nüshasını hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatifin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

 

d) İl/ilçe müdürlüğü Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi (Ek-11) icmallerini düzenler ve HAYGEM’e gönderir.

 

e) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, yaş koza alımını gerçekleştiren kooperatife ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

 

f) Kooperatifler destekleme ödemesini hak sahiplerine herhangi bir ad altında kesinti yapmadan yedi gün içerisinde yapar.

 

(4) Kozabirlik, yaş ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise açacağı geçici alım yerleri aracılığı ile içinde bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla kendisine getirilen yaş ipekböceği kozasının tamamını, Kozabirliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlü olduğu gibi, destekleme ödemeleri ve ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımı uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmakla yetkili olup, destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden ve teyidinden sorumludur ve beş yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

 

Besilik erkek sığır desteklemesi

 

MADDE 14 – (1) Kesim tarihi itibariyle, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, belirlenen dönemlerde hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

 

(2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;

 

a) Yıllık altı baş ve üzeri sayıda, destekleme şartlarını taşıyan erkek sığır kesimi yaptıranların, kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliğe üye olmaları zorunludur. Yıl içinde daha az sayıda kesim yaptıran üreticiler ise birliğe üye olmasa da desteklemeden yararlandırılır.

 

b) Kesimi yapılan besilik erkek sığırlar 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre Türkvet’e kayıtlı olmalıdır.

 

c) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenesinde karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar desteklemeden yararlanamaz.

 

ç) Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

 

d) Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/1/2014 olup, Bakanlık gerektiğinde müracaat süresini uzatabilir.

 

(3) Üreticiden istenecek belgeler;

 

a) Dilekçe,

 

b) Aşağıdaki belgelerden biri;

 

1) Kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzunun aslı,

 

2) Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura nüshası veya il/ilçe müdürlüğü onaylı fatura dip koçanı fotokopisi/müstahsil makbuzunun aslı veya il/ilçe müdürlüğü onaylı dip koçanı fotokopisi.

 

c) İşletme Tescil Belgesi,

 

ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,

 

d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet veri tabanından alınan Ölü Hayvan Pasaportu,

 

e) Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce onaylanmış kesim cetveli.

 

(4) İcmal döneminde kırmızı et üreticileri birliği bulunan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince birliklerden istenecek belgeler;

 

a) Ekinde, adına destekleme müracaatı yapılan yetiştirici ve birlik üye listesi bulunan dilekçe,

 

b) KES veri tabanından alınan İcmal-1,

 

c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine üye olduğuna dair belge,

 

ç) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında istenilen belgeler.

 

(5) Başvuruların KES veri tabanına kaydında uyulacak esaslar;

 

a) Destekleme için yapılan aylık müracaatlar 15 iş gününde il/ilçe müdürlüğü/kırmızı et üretici birliklerince sisteme girilir.

 

b) Destekleme için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzu esas alınır. Fatura ve/veya müstahsil makbuzu ekinde, kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, kesimhane yetkilisinin ve resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin imzası ve kaşesi, hayvan kulak numarası, kg olarak karkas ağırlığı, üreticinin adı ve soyadı, telefon numarası, adresi ve kesilen hayvan sayısı bulunmalıdır. Kesim cetvelleri ile fatura/müstahsil makbuzları uyumlu olmalıdır.

 

c) Kesimhanelerle ilgili bilgilerinin KES veri tabanına girilmesi ve güncellenmesinden il müdürlükleri sorumludur.

 

ç) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlıktan uygun görüş almak koşulu ile üye birliklerine KES veri tabanına veri girişi için yetki verir. Veri girişi yetkisi alan birlikler, KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

 

(6) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

 

a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

 

b) İcmal-1’e esas tablolar, veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklerce, bulunmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.

 

c) KES veri tabanına veri girişleri, işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçeden yapılır.

 

ç) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızı et üretici birlikleri, merkez birliğince yetkilendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin icmale esas olan tablolarını hazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

 

(7) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince kontrolü;

 

a) Hayvan kesimi ile canlı hayvan/karkas alım satımına ilişkin belgeler ve hayvan pasaportu aynı isme düzenlenmiş olmalıdır.

 

b) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmeli ve KES veri tabanına kaydedilmelidir.

 

c) Karkas ağırlığı en az 200 kg/baş olmalıdır.

 

ç) Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibariyle geriye dönük 90 günlük besi süresini Türkvet kayıtlarına göre müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış olmalıdır. Bu süre;

 

1) Türkvet’e ilk tanımlandığı işletmeden kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’teki kayıt tarihleri arasıdır.

 

2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesi hükümlerine göre idari para cezası sonucunda işletmeye kayıt edilen ve bu işletmeden kesime gönderilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’teki kayıt tarihleri arasıdır.

 

3) Satış ile 2 nci, 3 üncü işletmelere nakil edildikten sonra kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’teki işletmeye geliş tarihleri arasıdır.

 

4) İthal besilik erkek sığırlarda kesim ile il/ilçe müdürlüğünce tespit edilen işletmeye geliş tarihleri arasıdır.

 

5) Destekleme şartlarını taşıyan kurbanlık hayvanlarda, kurbanlık depoda geçen sürede 90 günlük besi süresine dahil edilir.

 

d) Kesilen hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümü yapılır.

 

e) Eksik ve hatalı belgeler ile yapılan girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır.

 

f) İnceleme sonrasında müracaat dosyaları tutanak ile ilgili birliğe iade edilir.

 

(8) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

 

a) KES veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüğünce veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

 

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, üreticilere ve yetiştirici/üretici birliklerine duyurulmak üzere HAYGEM tarafından belirlenen icmal takvimi süresince tutanaklı olarak askıya çıkarılır.

 

c) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

 

ç) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır.

 

(9) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

 

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

 

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve KES veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir, onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

 

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile KES’den alınan icmal-3 listelerini kontrol eder.

 

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça Bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili kırmızı et üretici birliğine gönderilir.

 

(10) Diğer hususlar;

 

a) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmallerin ve diğer eklerin örnekleri ile desteklemeye ilişkin duyurular KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

 

b) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını zamanında KES veri tabanına kaydetmekle sorumludur.

 

c) KES veri tabanıyla ilgili çalışma usul ve esasları HAYGEM’ce belirlenir ve görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

 

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

 

MADDE 15 – (1) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a) Sığır tüberkülozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 2 nüsha halinde tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp onaylanır. Sığır tüberkülozu yönünden müspet sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 

b) Mezbahada kesim sonrası sığır tüberkülozu tespit edildiğinde, mezbahanın bulunduğu mahalde İl/İlçe Müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğine göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 

c) Sığır brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak sığır brusellozu hastalığı tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 

ç) Ruam hastalığında; Resmi veteriner hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlık enstitü müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde 2 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 

d) Koyun keçi brusellozu hastalığında; işletmede bulunan küçükbaş hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak koyun keçi brusellozu hastalığı tespit edildiğinde, kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 

e) Afrika at vebası ve sığır vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce afrika at vebası veya sığır vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 

f) Kuş gribi hastalığında; hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastalığın varlığı tespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 

g) Kuduz hastalığında, Bakanlık enstitü müdürlüğünce kuduz hastalığı tespit edilen sığır, koyun ve keçiler ile kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 

ğ) Şap hastalığında, Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde, hastalığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 

(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a) Ruam, sığır vebası, at vebası, kuş gribi hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

 

b) Şap, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

 

c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

 

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karantina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

 

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle hayvanlarda oluşan kayıplar için hayvan sahiplerine aşağıdaki esaslara göre hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır.

 

a) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 

b) Konjuktival brusella aşısı uygulanan gebe küçükbaş hayvanlarda oluşan atıkların, aşı etkisi ile oluştuğu Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından tespit edildiğinde, bu atıkların tespit edildiği epidemiyolojik ünitede bulunan ve aşı uygulanan tüm küçükbaş hayvanlarda görülen atıklar için hayvan sahiplerine atık yapan hayvan başına 100 Türk Lirası hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır. Ödeme yapılacak hayvanların ve yapılan aşılamaların veri tabanına kayıtlarının yapılmış olması şarttır. Ödemeler için Tazminat Mazbatası ve Hak Ediş Belgesi düzenlenir.

 

(4) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde düzenlenen Tazminat Mazbatası çerçevesinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-12) iki nüsha olarak tanzim edilir. Hak Ediş Belgesinin bir nüshası ve Tazminat Mazbatası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

 

(5) İlgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi yapılır.

 

(6) Resmi kuruluşlara ve belediyelere ait hayvanlar için, sahipleri tarafından hasta oldukları Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için, ihbarı zorunlu hastalıklara karşı yapılan aşı, serum, ilaç uygulamaları nedeniyle oluşan verim kayıpları için ve ihbarı zorunlu hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat ödenmez.

 

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

 

MADDE 16 – (1) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

 

a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce Hastalıktan Ari İşletmeler için Tespit ve İnceleme Tutanağı (Ek-13) düzenlenir.

 

b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.

 

c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır.

 

ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.

 

d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

 

e) İşletmede bulunan sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası düzenlenir.

 

f) İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklerde belirtilen zamana göre teste tabi tutulması gereklidir.

 

g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır. Hastalıktan ari işletmelerden gelen hayvanlar için ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreye dikkat edilerek testler yapılır ve ari işletmeye katılımı sağlanır.

 

ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.

 

h) Destekleme ödemesine esas hak ediş belgesi iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası hastalıktan ari işletme sertifikası ile birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

 

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/ 2013 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan hayvanlar için 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak Ediş belgesi doğum yoluyla katılan, 31/12/2013 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tarihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

 

i) Sertifika tanziminden sonra 31/12/ 2013 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim altında tutulup, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2013 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek hak ediş belgesi işletmeye ari olarak katılan, 31/12/2013 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir.

 

j) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere destekleme ödemesi Hastalıklardan Ari İşletmeler için Sağlık Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-14) ne göre banka şubesince yapılır.

 

(2) Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıdaki esaslar dahilinde destekleme ödemesi yapılır.

 

a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri, Onaylı Süt Çiftliği Destekleme Müracaat Formu (Ek-15) ile İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapar.

 

b) Destekleme ödemesine esas Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-16) iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası onaylı süt çiftliği sertifikası ile birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da İl/İlçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

 

Programlı aşı uygulamaları

 

MADDE 17 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların desteklenmesi, aşağıdaki esaslara göre yapılır;

 

a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar resmi veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise Veteriner Hekimleri Odaları ile yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar serbest veteriner hekimlere yaptırılabilir.

 

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden (şap, brusella konjuktival), aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler yararlanır.

 

c) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, üç aydan yukarı yaştaki ergin ya da genç tüm dişi sığır, manda, koyun ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival aşıları destekleme kapsamındadır. Şap ve brusella aşıları aynı anda uygulanmayacaktır.

 

ç) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan veteriner hekimler ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

 

d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan Veteriner Hekimleri Odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

 

e) Bakanlığın programlı aşılamaları için Veteriner Hekimleri Odaları ile yapılan protokol çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti, araç, benzin, sarf malzemesi vb. tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenecektir. İl müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edilemez.

 

f) Büyükbaş/küçükbaş, şap/brusella aşılama programı onaylanan Veteriner Hekimleri Odaları program dahilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır. Destekler küpeli ve veri tabanında kayıtlı hayvanlar için ödenecektir.

 

g) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacak, uygulayıcılar aşılanan büyükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını TÜRKVET kayıt sistemine, küçükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını KKKS kayıt sistemine uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleyeceklerdir. Desteklemeler veri tabanında kayıtlı aşılamalar için verilecektir. İl/ilçe müdürlükleri hakediş belgesi tanzimi sırasında aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir.

 

ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest veteriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

 

h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, Veteriner Hekimleri Odaları Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-17) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, Serbest Veteriner Hekimlere ait Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı, her bir Serbest Veteriner Hekim için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-18) ve Veteriner Hekimleri Odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-19) bulunmalıdır.

 

ı) Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekimleri Odası adına tek bir Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-20), il müdürlüğü tarafından tanzim edilir protokol ve Programlı Aşılamalarda Uygulayıcılar İçin Düzenlenen İcmal Formu (Ek-21) ile birlikte GKGM’ne gönderilir.

 

i) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan hayvanlardan kan alınıp ilgili enstitü müdürlüğüne (Şap Enstitüsü, Pendik V.K.E.M.) bağışıklık kontrolü yaptırılacaktır.

 

j) Onaylanan protokolün gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda uygulayıcılar hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.

 

k) Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak "Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır" kaşesi basılarak imza altına alınır.

 

Yurt dışından tedarik edilecek kaba yemin desteklenmesi

 

MADDE 18 – (1) TKK mevzuatı dahilinde yurt dışından tedarik edilecek olan kaba yemin, mahallinde yetiştiriciye teslimindeki kilogram maliyeti Kararda belirtilen fiyat üzerinde oluştuğu takdirde, farkının TKK üzerinden çiftçilere ödemesi yapılır.

 

(2) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 

a) Hayvan yetiştiricilerinin talepleri alınarak, 30/4/ 2013 tarihine kadar yetiştiricilere dağıtımı yapılır.

 

b) Kararın 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında belirtilen fiyat farkının oluşması durumunda yetiştiricilerden alacağın devri sözleşmesi ile muvafakatleri alınır.

 

c) Desteklemeye esas icmallerin oluşturulması için hazırlanacak listeler, kooperatiflerce kontrol edilerek imzalanıp onaylanarak Bölge Birliklerine, Bölge birlikleri ise kontrol ederek imzalayıp onayladıktan sonra TKK Merkez Birliğine gönderir. Merkez Birliği ise bölge birliklerince gönderilen çizelgeleri ödemeye esas icmal şeklinde hazırlayarak kontrol eder imzalayıp onaylandıktan sonra Bakanlığa gönderir.

 

ç) Bakanlık, TKK’ce gönderilen icmali esas alarak ödemeyi ilgili hesaba gönderir.

 

d) İşleme esas tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, ilgili kişi ve kuruluş doğrudan sorumludur. Belgeler ilgili birimlerce en az 5 yıl süre ile saklanır.

 

Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi

 

MADDE 19 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a) Desteklemeden yararlanacaklar: Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştiriciler/yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

 

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı: Hayvan ırklarını yerinde koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için, TAGEM’in talebi yeterli olmakla beraber projenin uygulanacağı il/ilçe müdürlüklerinin ve/veya yetiştirici birliklerinin yazılı başvurusu sonucu taraflarla iletişime geçilerek, yapılacak teknik değerlendirme sonucunda hayvan ırk ve sayıları ile alt proje sayısı belirlenir. İl/İlçe müdürlükleri 2013 Eylül ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alır.

 

c) Desteklenen ırklar;

 

1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar: Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Osmanlı (Gürcü), Kaçkar, İspir ve Hatay (Halep) keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot sığırları; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası ve arı ırklarımızdan Kafkas arısıdır. Yetiştiricilere; koyun, keçi, sığır ve manda için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine ise koloni başına, destekleme ödemesi yapılır. Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda; her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 19.000 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda 1.500 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 10.500 başı; Kafkas Arı Irkı için de 10.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenir.

 

2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar ve sayıları; (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde verilmiştir. Verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan koç/teke) başına ayrı ayrı ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır. Manda türü için yapılacak desteklemelerde, destekleme anaç manda, damızlıkta kullanılan manda boğası ve 15/8/2013 tarihi itibariyle (15/8/2013 dahil) bir yaşını dolduran ve proje kapsamında damızlığa ayrılan manda yavrusu üzerinden yapılır. Geliştirme projesinde yer alan yetiştiriciler birliğe üye olmak zorundadır. Birlik TAGEM ile işbirliği halinde uygulanan proje çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, süt ölçümü, tartım ve kırkım gibi her alt projede belirtilen kayıtları, teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir. Yetiştirici projede bulunduğu süre içerisinde kayıtlı hayvanlarına ait ölüm ve zorunlu kesim belgelerini muhafaza eder. Geliştirme projesine alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmaz.

 

ç) İstenecek belgeler;

 

1) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Başvuru Dilekçesi (Ek-22),

 

2) Hayvan Genetik Kaynakları Geliştirme Başvuru Dilekçesi (Ek-23),

 

3) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Destekleme Hakediş Formu (Ek-24),

 

4) Koruma Amaçlı Desteklenen Irklar için İkamet İlmühaberi,

 

5) Sözleşme,

 

6) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Elit Sürü Yetiştiricileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-25),

 

7) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban Sürü Yetiştiricileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-26),

 

8) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Kapsamında Anadolu Mandası Yetiştiricileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-27).

 

d) Uygulama Esasları;

 

1) Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller;

 

 

 

 

 

Irk

 

İl

 

 

Boz Sığır Irkı

 

Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

 

 

Yerli Kara Sığırı

 

Ankara, Çankırı, Konya, Karaman       

 

 

Yerli Güney Sarısı Sığırı

 

Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa

 

 

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı

 

Erzurum, Kars, Artvin

 

 

Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı

 

Hatay, Şanlıurfa

 

 

Zavot Sığırı

 

Ardahan, Kars

 

 

Anadolu Mandası

 

Balıkesir, Isparta, Manisa, Tekirdağ

 

 

Kıvırcık Koyunu

 

Kırklareli, Balıkesir

 

 

Sakız Koyunu

 

İzmir, Uşak

 

 

Gökçeada Koyunu

 

Çanakkale

 

 

Karagül Koyunu

 

Tokat

 

 

Çine Çaparı Koyunu

 

Aydın

 

 

Hemşin Koyunu

 

Artvin, Erzurum

 

 

Norduz Koyunu

 

Van

 

 

Dağlıç Koyunu

 

Afyonkarahisar, Konya

 

 

Tuj Koyunu

 

Ardahan, Kars

 

 

Karakaçan Koyunu

 

Çanakkale, İzmir, Balıkesir

 

 

Kilis Keçisi

 

Kilis, Hatay           

 

 

Honamlı Keçisi

 

Konya, Antalya, Burdur

 

 

Ankara Keçisi

 

Ankara, Konya

 

 

Abaza Keçisi

 

Artvin

 

 

Kaçkar Keçisi

 

Artvin, Rize

 

 

Osmanlı (Gürcü) Keçisi

 

Kars, Ardahan

 

 

Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler)

 

Siirt

 

 

Hatay (Halep) Keçisi

 

Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa

 

 

İspir Keçisi

 

Rize, Erzurum

 

 

Kafkas Arısı

 

Ardahan, Artvin.

 

 

 

 

2) Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar, destekleneceği iller ve hayvan sayıları:

 

 

 

Irk

 

İl

 

Hayvan Sayısı

 

Irk

 

İl

 

Hayvan Sayısı

 

 

Akkaraman Koyunu

 

Aksaray

 

12600

 

Kıl Keçisi

 

Adıyaman

 

6300

 

 

Ankara

 

6300

 

Amasya

 

6300

 

 

Bingöl

 

6300

 

Antalya

 

6300

 

 

Çankırı

 

12600

 

Aydın

 

6300

 

 

Çorum

 

12600

 

Balıkesir

 

6300

 

 

Gümüşhane

 

6300

 

Burdur

 

6300

 

 

Hakkari

 

6300

 

Bursa

 

6300

 

 

Karaman

 

12600

 

Çanakkale

 

12600

 

 

Kayseri

 

12600

 

Denizli

 

6300

 

 

Kırıkkale

 

12600

 

Diyarbakır

 

6300

 

 

Kırşehir

 

12600

 

Isparta

 

6300

 

 

Konya

 

18900

 

İzmir

 

6300

 

 

Malatya

 

6300

 

Kahramanmaraş

 

12600

 

 

Nevşehir

 

6300

 

Karaman

 

12600

 

 

Niğde

 

18900

 

Konya

 

12600

 

 

Yozgat

 

12600

 

Mersin

 

12600

 

 

Akkaraman (Şavak) Koyunu

 

Elazığ

 

25200

 

Muğla

 

6300

 

 

Erzincan

 

12600

 

Niğde

 

6300

 

 

Tunceli

 

6300

 

Osmaniye

 

6300

 

 

Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil)

 

Ankara

 

25200

 

Rize

 

6300

 

 

Eskişehir

 

6300

 

Tokat

 

6300

 

 

Siirt

 

6300

 

Yozgat

 

6300

 

 

Dağlıç Koyunu

 

Afyonkarahisar

 

6300

 

Kıvırcık Koyunu

 

Aydın

 

6300

 

 

Eşme Koyunu

 

Uşak

 

6300

 

Balıkesir

 

12600

 

 

Güney Karaman Koyunu (Kara Koyun )

 

Mersin

 

12600

 

Bilecik

 

6300

 

 

Hemşin Koyunu

 

Ardahan

 

6300

 

Bursa

 

12600

 

 

Artvin

 

12600

 

Kırklareli

 

6300

 

 

Honamlı Keçisi

 

Antalya

 

6300

 

Manisa

 

6300

 

 

Burdur

 

6300

 

Yalova

 

6300

 

 

Konya

 

6300

 

Kilis Keçisi

 

Gaziantep

 

12600

 

 

İvesi Koyunu

 

Adana

 

6300

 

Kilis

 

12600

 

 

Adıyaman

 

6300

 

Koçeri Koyunu

 

Batman

 

6300

 

 

Gaziantep

 

12600

 

Morkaraman Koyunu

 

Ağrı

 

12600

 

 

Kilis

 

6300

 

Bingöl

 

18900

 

 

Mardin

 

6300

 

Erzurum

 

12600

 

 

Mersin

 

6300

 

Elazığ

 

6300

 

 

Osmaniye

 

6300

 

Iğdır

 

6300

 

 

Şanlıurfa

 

12600

 

Norduz Koyunu

 

Van

 

6300

 

 

Kangal Akkaraman Koyunu

 

Sivas

 

50400

 

Orta Anadolu Merinosu Koyunu

 

Ankara

 

6300

 

 

Karacabey Merinosu Koyunu

 

Balıkesir

 

12600

 

Eskişehir

 

12600

 

 

Bursa

 

6300

 

Karaman

 

12600

 

 

Kocaeli

 

6300

 

Konya

 

6300

 

 

Karayaka Koyunu

 

Amasya

 

12600

 

Ramlıç Koyunu

 

Afyonkarahisar

 

6300

 

 

Giresun

 

12600

 

Eskişehir

 

12600

 

 

Ordu

 

6300

 

Pırlak Koyunu

 

Afyonkarahisar

 

12600

 

 

Samsun

 

6300

 

Eskişehir

 

6300

 

 

Sinop

 

6300

 

Kütahya

 

12600

 

 

Tokat

 

12600

 

Uşak

 

6300

 

 

Trabzon

 

6300

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakaş Koyunu

 

Diyarbakır

 

6300

 

Pırıt Koyunu

 

Isparta

 

6300

 

 

Van

 

6300

 

Sakız Koyunu

 

Çanakkale

 

6300

 

 

Karya Koyunu

 

Aydın

 

6300

 

İzmir

 

12600

 

 

Denizli

 

12600

 

Zom Koyunu

 

Diyarbakır

 

12600

 

 

Tahirova Koyunu

 

Çanakkale

 

6300

 

Türk Saanen Keçisi

 

Bolu

 

6300

 

 

 

 

 

 

 

 

Çanakkale

 

6300

 

 

Irk

 

İl

 

Hayvan Sayısı

 

 

Anadolu Mandası

 

İstanbul, Tokat, Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Sinop, Kırklareli, Kütahya, Çorum, Çankırı, Giresun, Bartın

 

24000

 

       

 

 

 

3) Yerinde koruma ve geliştirme esasları;

 

-Yerinde koruma: Destekleme, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde geçen illerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre illerde destekleme uygulanır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 20 km uzak, son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan yetiştiricilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih sebebidir. Belirtilen sayıda hayvan, bir yetiştiricinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlar desteklenir. Koruma sürüsünde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan numaralandırılarak kayıt altına alınır. Destekleme alacak yetiştiricinin sahip olduğu hayvanın türü, ırkı ve sürü büyüklüğüne göre damızlıkta kullanılacak dişi ve erkek oranı sözleşmede belirlenen sayıda olacaktır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16 baştan, dişi sayısı ise 56 baştan az olmayacaktır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, enstitü/istasyon ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Yetiştirici, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından şüphe edilmesi veya hastalığın görülmesi durumunda, derhal il/ilçe tarım müdürlüklerine haber verilerek resmî veteriner hekimin müdahalesi sağlanır. Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vajinal sıvap ve benzeri örneklerin alınarak laboratuvar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir.

 

-Yerinde geliştirme: Seçilecek yetiştiricilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projesi çerçevesinde yetiştirme yapılır. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her ilde uygulamaya konulacak proje, en fazla 6.300 baş hayvan içeren alt projelerden oluşur. Her alt proje, kontrollü çiftleştirilen en az 1.000 baş elit anaç koyun/keçi ile en fazla 5.000 baş anaç koyun/keçi ve 300 baş koç/tekeden oluşur. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş anaç hayvan sayısı; alt projelerde toplam 1.000.000 baş hayvanı geçmeyecektir. Projede damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1 (bir) ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir yetiştirici sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı, Sakız ırkı koyunlar ile Kilis ve Türk Saaneni ırkı keçilerde en az 40 baş, diğer ırklar için en az 80 baş ve üzeri olacaktır. Geliştirme amaçlı desteklenecek Anadolu mandası ırkında, her ilde uygulamaya konulacak proje, en az 900 baş hayvan içeren alt projeden oluşur. Alt projelerde toplam hayvan sayısı 24.000 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzeri olacaktır.

 

4) Sözleşme;

 

-Koruma amaçlı desteklemelerde; enstitü/istasyon müdürlüğü ile yetiştirici arasında üç yıl süreli sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Yetiştirici her ne amaçla olursa olsun kültür ırkı ve melezleri ile ırk özelliklerini göstermeyen hayvanları yetiştirmeyeceğini taahhüt eder. Sözleşme süresi sona ermeden mücbir sebepler dışında (doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi mümkün olmayan hastalık, tutukluluk) her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştirici, aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği takdirde mevcut sürü, Seçim Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitü/istasyona devredilebilir.

 

-Geliştirme amaçlı desteklemelerde; destekleme kapsamına alınan yetiştiriciler adına, birlik ile il/ilçe müdürlüğü arasında sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştirici/birliğe destekleme ödemesi yapılmaz. Sözleşme süresi sona ermeden mücbir sebepler (doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi mümkün olmayan hastalık, tutukluluk) ile Proje Uygulama Esaslarında belirtilen diğer hususlar hariç, her ne suretle olursa olsun projeden ayrılan ya da çıkarılan yetiştirici/birlik aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Projede eksilen materyal sayısı, Proje Yürütme Kurulu kararı ile mevcut yetiştiriciler öncelikli olmak üzere yeni yetiştiricilerle sözleşme yapılarak tamamlanır. Gerek görüldüğü takdirde, projeden ayrılan yetiştiricilere ait döl kontrolü yapılmış erkek hayvanlar rayiç bedeli mukabilinde Bakanlık/birlik tarafından satın alınabilir.

 

e) Müracaatların değerlendirilmesi;

 

1) Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar.

 

f) Hakediş ve ödemeler;

 

1) Seçim Komisyonunca belirlenen ve destekleme kapsamına alınan yetiştiricilerin sürülerinde, proje liderinin düzenleyeceği yetiştirici bazlı icmal doğrultusunda il/ilçe müdürlüğünün hazırlayacağı hakediş belgesi elektronik ortamda ve yazı ile TAGEM’e gönderilir. TAGEM’de incelenen ve düzenlenen hakediş belgesi TRGM’ye gönderilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Ödemeye İlişkin Esaslar ve Son Hükümler

 

Üye yetiştiricilerden kesinti

 

MADDE 20 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifleri, üyelerine ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

 

Ödemelerin aktarılması

 

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak yetiştirici/üretici örgütüne üye üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

 

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden yetiştirici/üretici örgütü yönetim kurulu sorumludur.

 

(3) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.

 

(4) Yetiştirici/üretici örgütleri, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı ve üyelerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz.

 

(5) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranmayan destekleme ödemeleri doğrudan yetiştiriciye yapılır.

 

(6) Bu Tebliğin 18 inci maddesinde yer alan ödemelerle ilgili olarak, üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu TKK’ya ayrıca ödenir.

 

Yetki ve denetim

 

MADDE 22 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

 

(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir.

 

(3) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Ödemeye esas icmaller HAYGEM’e gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 5 e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararına dair bir karine olması durumunda, söz konusu destek kaleminin tamamı incelendikten sonra icmal gönderilir.

 

(4) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, inceleme tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere dayalı olarak, ödeme yapılır.

 

(5) Hayvan genetik kaynaklarının korunmasında ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konularında ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir. İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular Bakanlığa bildirilir.

 

Desteklemeden yararlanamayacaklar

 

MADDE 23 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

 

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

 

MADDE 24 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

 

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

 

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

 

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

 

(5) Desteklemeden men cezası il/ilçe müdürlüğü teklifi ile mülki idare onayıyla uygulanır.

 

(6) Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 7 iş günü içinde ödemediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 iş günü içinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen yetiştirici/üretici örgütleri hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler il müdürlüğünce başlatılır. Destekleme ödemelerini süresi içerisinde üyelerine ödemeyen yetiştirici/üretici örgütleri yazılı olarak uyarıldıktan sonra ihmalin devamı durumunda; yönetim kurulu hakkında il müdürlüklerince adli işlem başlatılır.

 

Sorumluluk ve arşivleme

 

MADDE 25 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 yıl süre ile saklanır.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

 

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinde;

 

a) 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karara Ait Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2004/21),

 

b) 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2005/47),

 

c) 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2010/13),

 

ç) 6/5/2011 tarihli ve 27926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/26),

 

d) 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/49),

e) 17/7/2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/54),

yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/49) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler ilgili tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/43)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik anaç sığır, manda, buzağı, anaç koyun, keçi yetiştiriciliği ile organik arılı kovan destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

 

a) Anaç koyun ve keçi: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan dişi koyun ve keçiyi,

 

b) Anaç manda: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan dişi mandayı,

 

c) Anaç sığır: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan dişi sığırı,

 

ç) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

 

d) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

 

e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

 

f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

 

g) Buzağı : OTBİS İcmali-1’in alınış tarihinden sonra doğan ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olan sığırı,

 

ğ) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

 

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

 

ı) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

 

i) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

 

j) KKKS Yönetmeliği: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğini,

 

k) Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS): Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri tabanını,

 

l) OHD: Organik hayvancılık destekleme ödemesini,

 

m) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

 

n) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

 

o) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

 

ö) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

 

p) OTBİS İcmali-1: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 17/5/2013 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

 

r) OTBİS İcmali-2: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2013 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

 

s) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

 

ş) Türkvet Yönetmeliği: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğini,

 

t) Uygunluk Belgesi: Yetiştiricinin organik süreçte bulunan hayvanlarının/kovanlarının kontrolünü yapan yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı, organik tarım hayvan yetiştiriciliğinin Yönetmelik hükümlerine göre uygun yürütüldüğünü gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

 

u) Yetiştirici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan müteşebbislerden hayvansal üretimde organik tarım yapan kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

 

ü) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

 

ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Desteklemeye İlişkin Esaslar

 

Görevli kurum ve kuruluşlar

 

MADDE 5 – (1) OHD çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

 

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS veri girişlerini yapmak ve OHD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin başvuruya esas kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre yetiştiriciliği yapılan hayvan ve arılı kovan için Ek-2’de belirtilmiş uygunluk belgesini düzenlemek, bu Tebliğin askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları değerlendirerek bu Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.

 

(3) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

 

Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği desteklemeleri

 

MADDE 6 – (1) Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, Türkvet’te, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır. Buzağı yetiştiricileri için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

 

b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 7/10/2013 tarihinden itibaren 22/11/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

 

c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Türkvet’te, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip büyükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir. Buzağılar için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

 

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç sığır, manda ve buzağılar başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede Türkvet’te ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde, Türkvet’te ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme kapsamına alınır.

 

d) OTBİS ve Türkvet’te bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

 

e) Buzağı desteklemesi OTBİS-2 icmalinde kayıtlı olan organik süreçteki buzağılar için yapılır.

 

f) Türkvet ile ilgili tüm iş ve işlemler Türkvet Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

Organik hayvancılık anaç koyun ve keçi desteklemeleri

 

MADDE 7 – (1) Organik anaç koyun ve keçi desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, KKKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

 

b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 7/10/2013 tarihinden itibaren 22/11/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

 

c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip küçükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir.

 

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç koyun ve keçiler başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede KKKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde, KKKS’de ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme kapsamına alınır.

 

d) OTBİS ve KKKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

 

e) KKKS ile ilgili tüm iş ve işlemler KKKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

Organik arılı kovan desteklemesi

 

MADDE 8 – (1) Organik arılı kovan desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

 

b) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 9/9/2013 tarihinden itibaren 11/10/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Organik arı yetiştiricisi kayıtlı olduğu il/ilçe dışında bulunuyorsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine,  arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapar. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür. Müracaat başvurusu ile Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı (Ek-4) bulunduğu il tarafından düzenlenerek, ilgili il/ilçe müdürlüklerine gönderilir.

 

c) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlardan arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden desteklenir.

 

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır.

 

d) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

 

e) Organik arı yetiştiricisi, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 1/11/2013’tür.

 

f) İl/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu olan belgelerini (Müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 15/11/2013 tarihine kadar gönderir.

 

g) AKS ile ilgili tüm iş ve işlemler AKS Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması

 

MADDE 9 – (1) Organik hayvancılık destekleme ödemesine esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ile organik tarım birimlerince, destekleme konusuna göre ayrı olarak düzenlenir.

 

(2) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 26/11/2013 tarihine kadar desteklemeye hak kazanan hayvanlar değerlendirmeye alınarak OHD ödeme icmal-1’ler (Ek-5) oluşturulur ve askıya çıkartılır. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek OHD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri en geç 27/11/2013 tarihine kadar ilçe merkezinin OHD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OHD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. OTBİS’e hayvan/kovan miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan hayvan/kovanların eksik kısmı için OHD ödemesi yapılmaz. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda yetiştiricilerin, Ek-3’de yer alan form ile birlikte il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş Türkvet’ten alınan işletme, yetiştirici ve hayvan kayıt bilgilerini gösterir belge ile sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yetiştiricilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorundadırlar. Yetiştiriciler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OHD için, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

 

(3) OHD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, il/ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilerin on beş gün içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son değerlendirmeler 30/12/2013 tarihine kadar yapılarak OTBİS’de ilgili bölüme kaydedilir.

 

(4) İncelenen yetiştirici dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, OTBİS’den alınan Ek-6’daki OHD İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan OHD İcmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe OHD İcmal-2’si ile OTBİS’den alınan Ek-7’deki OHD İcmal-3’ün uyumu kontrol edilir.

 

(5) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında yetiştiricinin beyanı ile Türkvet, KKKS ve AKS’de yapılacak güncellemeler OHD ödemesine esas teşkil etmez.

 

(6) Değerlendirme sonucunda OHD İcmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum il müdürlükleri OTB’lerine intikal ettirilir. İl müdürlükleri OTB’lerince çözümlenemeyen konular BÜGEM’e gönderilir.

 

(7) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlükleri OTB’lerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular ise BÜGEM’e gönderilir.

 

(8) OHD İcmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas OHD İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

 

Ödeme miktarı

 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilere, organik tarım destekleme ödemesine hak kazanan hayvanlar ve arılı kovanlar üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılır.

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Desteklemeler

 

Destek Miktarı

 

 

1

 

Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)

 

                           150 TL/baş

 

 

2

 

Organik Tarım (Buzağı)

 

                             50 TL/baş

 

 

3

 

Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)

 

                             10 TL/baş

 

 

4

 

Organik Tarım (Arılı kovan)

 

 5 TL/kovan

 

 

 

 

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

 

MADDE 11 – (1) OHD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OHD ödeme İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

 

(2) OHD ödeme planı, OHD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OHD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

 

Yetki ve denetim

 

MADDE 12 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

 

(2) Organik tarım yapan işletmelerin denetimleri OTB’lerce yürütülür. OHD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından OHD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas icmaller BÜGEM’e gönderilmeden önce, OTB’ler örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 10’a tekabül eden oranda denetim yapar. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

 

(3) OHD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

(4) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri OTB’leri yetkilidir.

 

(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.

 

(6) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından yetiştiricilerin hayvancılık işletmelerinin yerinde yapılacak kontrollerinde Organik Tarım Yönetmeliğine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS, Türkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

 

Uygulama dışında kalacak yetiştiriciler

 

MADDE 13 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler OHD uygulamasından yararlanamaz;

 

a) OTBİS’de süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

 

b) OHD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan, bu Tebliğin 6 ncı maddesi ikinci fıkrasında buzağı yetiştirenler için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

 

c) Yetiştiricilerden bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilerden Türkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kayıtlı olmayan ve süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

 

ç) Bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan,

 

d) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,

 

e) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşuna müracaat ederek OTBİS’de bilgilerini tamamlatmayan,

 

f) Yönetmelik hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar,

 

g) OHD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

 

ğ) Askı icmalinde ismi çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihi olan 31/12/2013’ten önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,

 

h) Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama kararı verilmiş olanlar,

 

ı) Kamu tüzel kişileri.

 

Desteklemeye tabi olmayacak arılı kovan ve hayvanlar

 

MADDE 14 – (1) Aşağıdaki arılı kovan ve hayvanlar OHD uygulaması kapsamı dışındadır;

 

a) Yönetmelik hükümlerine göre uygun yetiştirilmeyenler,

 

b) OHD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilenlerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan, buzağılar için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

 

c) Bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinin ilgili bölümünde belirtilen arılı kovan ve hayvanlardan Türkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kayıtlı olmayan,

 

ç) Uygunluk belgesinde bulunmayan,

 

d) Askı listelerinde arılı kovan ve hayvan bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayanlar,

 

e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovan ve hayvanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,

 

f) Buzağılar hariç, erkek büyükbaş, erkek küçükbaş hayvanlar, kuzular ve oğlaklar,

 

g) Askı icmalinde çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihinden önce organik tarım faaliyetinden çıkan arılı kovan ve hayvanlar,

 

ğ) Geçiş sürecinde bulunan arılı kovan ve hayvanlar,

 

h) Geçiş sürecindeki buzağılar,

 

ı) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına göre uygun olmayan arılı kovanlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 15 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OHD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OHD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28647

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/18)

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ülkemiz hayvancılığının kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılığımızın uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesinin sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yem bitkileri destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, yem bitkileri üretimi faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

 

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

 

c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

 

ç) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

 

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

 

e) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

 

f) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,

 

g) İcmal-1: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çiftçi detayında köy/mahalle icmalini,

 

ğ) İcmal-2: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan ilçe icmalini,

 

h) İcmal-3: Yem bitkileri desteklemelerine esas il müdürlüğünce hazırlanan il icmalini,

 

ı) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

 

i) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

 

j) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan komisyonunu,

 

ifade eder.

 

Kaynak aktarımı ve ödemeler

 

MADDE 5 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

 

Uygulama

 

MADDE 6 – (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a) Destekleme ödemesinden, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanır.

 

b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 

1) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

 

2) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilir.

 

3) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan proje (Ek-8) il müdürlüğünce onaylanır.

 

c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı; Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2013 tarihinde başlar ve 15/11/2013 tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

 

ç) İstenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 

1) Müracaat formu (Ek-1).

 

2) ÇKS Belgesi.

 

d) Destekleme şekli ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:

 

1) Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına göre dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

 

2) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır meranın destekleme süresi dört yıl, korunganın destekleme süresi ise üç yıldır.

 

3) Yonca ve korunganın destekleme ödemeleri ilk hasat edildiği yıl belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden destekleme süresi boyunca her yıl yapılır.

 

4) Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum), ekilişlerinde vegetatif gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde yada uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında, destekleme ödemesine hak kazanılır.

 

5) Tek yıllık yem bitkilerinde; % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

 

6) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

 

7) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-2) düzenlenir.

 

8) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan çiftçi, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Başka il/ilçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde ekim yapan çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

 

9) Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-3) alınır.

 

10) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişlerini her yıl kontrol eder, yonca ve korunga için ödeme icmalini oluşturur. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa kontrol icmali (Ek-4) düzenlenir ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemler yapılır.

 

11) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olur.

 

12) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

 

13) Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandırılır.

 

14) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

 

15) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan ekilişlerde ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak tahkim komisyonu kararı ile belirlenir.

 

e) Destekleme ödemesine esas çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

 

1) 1 Ocak-15 Kasım 2013 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlanır ve İcmal-1’ler (Ek-5) 30 Kasım tarihinde hazırlanır.

 

2) İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmal-1 ilçe merkezinde ve köy/mahalle muhtarlığının İcmal-1’i kendi köy/mahalle muhtarlığında beş iş günü süreyle tutanaklı olarak askıya çıkarılır. Tutanak muhtar ve azalar tarafından güncel tarihle imzalanır.

 

f) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi; Askı süresince yapılmış itirazlar beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Herhangi bir itiraz olmazsa kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

 

g) İcmallerin gönderilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 

1) İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal-2’ler (Ek-6) düzenlenip onaylanır ve en kısa sürede il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

 

2) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler (Ek-7) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak en geç 31 Aralık tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderilir.

 

Yetki, denetim ve sorunların çözümü

 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konularda il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İl/ilçe tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular BÜGEM’e bildirilir.

 

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

 

Desteklemeden yararlanamayacaklar

 

MADDE 8 – (1) Yem bitkileri desteklemelerinden;

 

a) 6 ncı maddede belirtilen hükümlere uymayanlar,

 

b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat edenler,

 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

 

ç) Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştirenler,

 

d) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar,

 

e) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş yapanlar,

 

f) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır, mera ve otlakiye olan parseller üzerinde ekiliş yapanlar,

 

g) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayanlar,

 

ğ) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilenler,

 

h) Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler,

 

ı) Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayı zarar gören ürünleri için sigorta ödemesi alanlar, ödeme aldıkları alan oranında,

 

yararlanamazlar.

 

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

 

MADDE 9 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılır.

 

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

 

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

 

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

 

Sorumluluk

MADDE 10 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Resmi Gazete Tarihi: 12.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25668

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: 2004/39

Amaç

 

Madde 1 — Bu Tebliğ yerli hayvan ırklarının tesciliyle Sınai Mülkiyet haklarının korunması ve Milli Tescil Listesi’ne kaydedilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 

Madde 2 — Bu Tebliğ 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 17/6/2003 tarihli ve 25141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre tescil edilen yerli hayvan ırk ve hatlarını kapsamaktadır.

 

Dayanak

 

Madde 3 — Bu Tebliğ 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 17/6/2003 tarihli ve 25141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik’’in değişik 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tescil Edilen Irk ve Hatlar

 

Madde 4 — (Değişik birinci fıkra:RG-22/04/2006-26147) Bu Tebliğin ekinde verilen listelerdeki ırk ve hatlar yayımlandığı şekliyle, Irk Tescil Komitesi’nin onaylı kararıyla tescil edilmiştir.

 

Ülkemizdeki yerli hayvan ırk ve hatlarından Hayvan Irk Tescil Komitesi’nde tescil edilen; Yerli Kara EK-1’de, Kilis EK-2’de, Yerli Güney Sarısı EK-3’de, Boz Irk EK-4’de, Doğu Anadolu Kırmızısı EK-5’de, Anadolu Mandası EK-6’da, Anadolu İvesisi EK-7’de, Sakız EK-8’de, Gökçeada EK-9’da, Karacabey Merinosu EK-10’da, Dağlıç EK-11’de, Morkaraman EK-12’de, Tuj EK-13’de, Norduz Koyunu EK-14’de, Ankara Keçisi EK-15’de, Kıl Keçi EK-16’da, Norduz Keçisi EK-17’de, Denizli EK-18’de, Gerze EK-19’da, Ankara Tavşanı EK-20’de, Bursa Beyazı EK-21’de, Bursa Beyazı Alaca EK-22’de, Hatay Sarısı EK-23’de, Kafkas Arısı EK-24’de, (Ek ibareler:RG-22/4/2006-26147) Kıvırcık ek-25’de, Akkaraman ek-26’da, Karayaka ek-27’de, Kilis Keçisi ek-28’de, Kangal ek-29’da, Van Kedisi ek-30’da , (Ek ibare:RG-28/12/2007-26740) Anadolu Merinosu ek-33’de, Orta Anadolu Merinosu ek-34’de, (Ek ibare:RG-4/7/2008-26926) Çine Çaparı Ek-35’de, (Ek ibare:RG-5/12/2008-27075) Ankara Kedisi Ek-36’da, (Ek ibareler:RG-8/2/2009-27135) Sönmez Ek-37’de, Acıpayam Ek-38’de, (Ek ibareler:RG-16/7/2010-27643)  Polatlı Ek-39’da, Bafra Ek-40’da, Bursa Oynarı Ek-41’de (Ek ibare:RG-25/8/2011-28036) İzci Köpeği Zağar ek-42’de, Trakya Makaracısı ek-43’de, (Ek ibare:RG-14/8/2012-28384) Kangal Akkaraman ek-44’te, Hemşin ek-45’te, Tahirova ek-46’da, Türkgeldi ek-47’de, Menemen ek-48’de, Edremit Kelebek Güvercini ek-49’da ve Alabadem ek-50’de (Ek ibare:RG-10/9/2013-28761) , Karya ek-51’de, Akkeçi ek-52’de, Muğla Dalıcı Güvercini ek-53’te gösterilmiştir.

Yürürlük

Madde 5 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (Değişik:RG-14/8/2012-28384)

Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 Tarihi 12/12/2004

Sayısı 25668

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

                 Tarihi                                   Sayısı

 1.           22/4/2006                          26147

2.            9/7/2006                            26223

3.            28/12/2007                       26740

4.            4/7/2008                            26926

5.            5/12/2008                           27075

6.            8/2/2009                             27135

7.            16/7/2010                           27643

8.            25/8/2011                           28036

 9.           14/8/2012                           28384

10.          10/9/2013                          28761

Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29415

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden:

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Tebliğin amacı; mesleki yetki ve sorumlulukları gereği, yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumları dışında görev alacak veteriner hekimlerin, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ; Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolu olarak çalışan veteriner hekimler hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde çalışan veteriner hekimleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 4, 5, 14, 15, 33 ve 47 nci maddeleri ile 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 113 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Asgari ücret: 9 uncu maddede öngörüldüğü şekilde belirlenen ücreti,

b) İş mevzuatı: Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan resmi mevzuatın tamamını,

c)             İşyeri hekimi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan iş yerlerinden birinde görevlendirilmiş veteriner hekimi,

ç) Konsey: TVHB Merkez Konseyini,

d) Mevzuat: Veteriner hekimin çalıştığı işyerini ilgilendiren yürürlükteki yasal düzenlemeleri,

e) Oda: Veteriner hekimin üyesi olduğu veteriner hekim odasını,

f) Sözleşme: Veteriner hekim ve işverenin birlikte imzaladığı iş sözleşmesini,

g) TVHB: Türk Veteriner Hekimleri Birliğini,

ğ) Yardımcı sağlık personeli: Veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerini,

h) Yetkili İdare: Veteriner hekimin görev yaptığı işyerinin faaliyet alanına göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının merkez veya il ya da ilçe teşkilatlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Alanları, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Çalışma alanları

MADDE 5 – (1) İşyeri veteriner hekimlerin çalışma alanları şunlardır:

a) Muayenehane, poliklinik ve hastaneler,

b) Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah, hayvanat bahçeleri),

c) Ev ve süs hayvanı satış yerleri,

ç) Hayvan eğitim ve barınma yerleri,

d) Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,

e) Yetiştirici Birlikleri,

f) Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar,

g) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler,

ğ) Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları,

h) Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları,

ı) Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri,

i) Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri,

j) Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,

k) Gıda kontrol laboratuvarları,

l) Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,

m) Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri,

n) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,

o) Eksperlik hizmetleri,

ö) Tarımsal danışmanlık hizmetleri.

(2) Değişen şartlar ve ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkacak yeni çalışma alanlarını Merkez Konsey belirler.

İşyeri veteriner hekiminin genel görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Tebliğde belirlenmiş tüm yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,

b) Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,

c) İşyeri ile imzalanan sözleşme kurallarına uymak,

ç) Sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatlerinde, görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,

d) Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,

e) TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,

f) TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve  katılması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak.

Çalışma alanları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 7 – (1) İşyeri veteriner hekiminin görev aldığı çalışma alanı ile ilgili yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına göre; hayvan sağlığı, yem güvenliği, hayvan refahı, suni tohumlama veya embriyo transferleri, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda personel eğitimi, ilaç uygulamalarının kayıtları ve takibi gibi konulardan sorumludur. Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine yazılı olarak bildirir ve uygulamaları takip eder. İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları yapar.

b) Yetiştirici veya damızlık birlikleri ile kooperatiflerde görev alan veteriner hekimler, birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkı ile ilgili çalışma amacı doğrultusunda; bu konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek, suni tohumlama uygulamalarını yapmak ve/veya sorumluluğunda yaptırmak, kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak ve yapılan sözleşme gereği veteriner hekimin bizzat yapması gerekli uygulamaları yapmakla sorumludur.

c) Gıda işletmelerinde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre; işletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde gerektiğinde muayene görevini üstlenmek (bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekir), resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak, personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

ç) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygulamaları takip eder.

d) Hayvan satış yerlerinde görev alan veteriner hekimler satış yerinin çalışma alanına göre, ilgili mevzuatta yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, işletme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder. Eksiklikleri belirler, giderilmesi için yazılı olarak İşletme sahibine iletir.

e) Laboratuvarlarda görev alan veteriner hekimler, çalıştığı laboratuvarın çalışma alanına göre, veteriner hekim, ilgili mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

f) Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalışan veteriner hekimler, ilgili mevzuatta üstlendikleri görevin özelliğine göre belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

g) Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya bilirkişilik yapan veteriner hekim çalışma bölgesindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak ve oda tarafından belirlenen asgari ücrete uymak zorundadır.

ğ) Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim yemle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

h) Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan veteriner hekim bu konuda yapılan yasal düzenlemelerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

ı) Muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki veteriner hekimler, ilgili mevzuatta üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yürütür.

i) Deneysel ve bilimsel amaçlı kullanılan hayvanların üretim yerlerindeki veteriner hekimler, ilgili mevzuatta alacağı görev konusunda belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme, Asgari Ücret ve Çalışma Belgesi Düzenlenmesi

Sözleşme ve çalışma belgesi düzenlenmesi

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında görev alacak veteriner hekimler, işverenle iş mevzuatına uygun olarak hazırlanmış bir sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşmede; çalışma alanları ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan görev ve sorumluluklar, sosyal haklar, çalışma şartları ve ücret de yer alır.

(2) Oda yönetim kurulu; sözleşmelerin, iş kanunu, ilgili mevzuat, çalışma şartları ve asgari ücret bakımından uygun olması halinde, veteriner hekim adına çalışma belgesi düzenler.

(3) İmzalanmış sözleşmenin bir sureti odaya verilir.

(4) Sözleşmeler, Oda tarafından çalışma izin belgesinin düzenlenmesinden sonra yürürlüğe girer.

(5) Oda yönetim kurulu tarafından, çalışma izin belgesi düzenlenmeden herhangi bir işyerinde veteriner hekimlik yapılamaz.

Asgari ücret

MADDE 9 – (1) İşyeri veteriner hekiminin aylık asgari ücreti, 6343 sayılı Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre Konseyce belirlenir.

(2) Belirlenen asgari ücret, tam zamanlı çalışan (haftada 45 saat) veteriner hekimler için geçerlidir. Kısmi süreli çalışmayı gerektiren durumlarda, belirlenen tam zamanlı asgari ücret baz alınarak çalışma saati üzerinden belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mesleki denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında görev yapan veteriner hekimlerin mesleki denetimleri odalar tarafından yapılır.

(2) Veteriner hekimlikle ilgili mevzuatlara uymayanlar hakkında gerekli soruşturma açılır.

(3) Mesleki denetim hizmetleri ile ilgili giderler oda bütçesinden karşılanır.

Yaptırım

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veteriner hekimler hakkında, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde oda tarafından soruşturma açılarak gerekli disiplin cezası uygulanır. Ayrıca 6343 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca, gerektiğinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve veteriner hekim odaları tarafından yürütülür.